Nepotizm ve Bilgi Paylaşımının Çalışanların Meslek Aşkına Etkisi

Yazarlar

  • Bülent Akkoyun Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Akçadağ MYO İşletme Programı, Malatya, Türkiye
  • Betül Ayça Trakya Üniversitesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Edirne, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1523

Anahtar Kelimeler:

Nepotizm- Meslek Aşkı- Bilgi Paylaşımı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, nepotizm ve meslek aşkının bilgi paylaşımı üzerindeki etkilerini incelemektir. Diğer bir ifade ile literatürde üç değişkenin birlikte çalışılmadığından hareket ile alan yazındaki boşluğa katkıda bulunmak adına nepotizm gibi olumsuz bir durumun karşısında, çalışanların meslek aşklarının, bulundukları organizasyonu ileriye taşıyabilmek adına gerekli olan bilgi paylaşımı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Yöntem –Araştırmada, nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Veriler, Malatya ili 2.Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakla birlikte, orta ölçekli KOBİ statüsünde yer alan işletmelerde görevli yönetici ve çalışanlardan elde edilmiştir. Anket için amaçlanan 500 kişiye zaman aralıklı stilde (Time Lagged) çalışmanın her değişkenine yönelik farklı zamanlarda uygulamada bulunulmuştur. Anketler ile elde edilen veriler, IBM SPSS 22 paket programında geçerlik, güvenirlik, açıklayıcı faktör analizi ve regresyon varsayım analizlerine tabi tutulmuştur. Bulgular – Analiz sonucunda, İşletmelerde nepotizm negatif yönde düşük düzeyli ve meslek aşkının ise pozitif yönde ve orta düzeyde çalışanların bilgi paylaşımlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Nepotizmin ve meslek aşkının çalışanlar arasında bilgi paylaşımı üzerinde %27, kurumsal açıdan bilgi paylaşımı üzerinde %6 ve bireysel açıdan bilgi paylaşımı üzerinde %2’lik varyans açıkladıklarını göstermiştir. Tartışma – Araştırmanın bulgularına dayanılarak örgütlerde bilgi paylaşımını artırmak için nepotizmden sakınılması önerilebilir. Özellikle terfilerin liyakate önem verilerek adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi düşünülmelidir. Terfilerin şeffaf olması adayların işlemlerin adil yapıldığına ikna olmalarını kolaylaştırabilir. Örgütlerde bilgi paylaşımını artırmak için gerçekleştirilmesi gereken bir diğer uygulama çalışanların meslek aşkı kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimlerle ve kurum içi etkinliklerle çalışanlara mesleklerinin kendilerine kazandırdıkları anlatılmalı ve onlara mesleklerini sevebilmeleri ve mesleklerinin onlar için bir anlam ifade etmesini sağlamaya gayret edilmelidir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Akkoyun, B., & Ayça, B. (2022). Nepotizm ve Bilgi Paylaşımının Çalışanların Meslek Aşkına Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 2614–2634. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1523

Sayı

Bölüm

Makaleler