Psikolojik İyi Olma Durumu ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Güven ve Uygulama Adaletinin Düzenleyici Etkisi

Yazarlar

  • Betül Ayça Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Edirne, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1588

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik İyi Olma Durumu- Örgütsel Güven- Uygulama Adaleti

Özet

Amaç – Örgütsel Davranış disiplini açısından çalışanların sorumlu oldukları işi başarıyla yapabilmeleri, iş performansının bir göstergesidir ve işletmelerin, çalışanlarının hakkaniyet ve güven algılarının yüksek olmasını önemsemeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgüt çalışanlarının psikolojik iyi olma (PİO) hâlinin iş performansıyla (İP) ilişkisinin niteliğini anlamak ve bu ilişkide örgütsel güven (ÖG) ve uygulama adaletinin (UA) olumlu ve düzenleyici etkisini açıklığa kavuşturmaktır. Yöntem – Çalışma nicel yöntemle yapılmış olup, temel kavramlar arası ilişkinin niteliğini inceleyen, kesitsel bir araştırmadır. Bu amaçla hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve özellikle e-ticaret alanındaki firma çalışanlarından kolayda örneklem yöntemiyle 321 katılımcıdan veri toplanmıştır. Geçerlik ve güvenirlikleri yüksek 4 ayrı ölçme aracı kullanılmış ve sonuçlar öncelikle araştırmanın (PİO, OG, UY ve İP) temel kavramları arasındaki ilişkiler ampirik olarak desteklenmiştir. Bulgular – En dikkat çekici araştırma bulgusu çalışanların psikolojik iyi olma durumlarıyla iş performansı arasında saptanan yüksek düzeydeki ilişki olmuştur. İkinci önemli sonuç, katılımcıların psikolojik iyi olma durumu, örgütsel güven ve uygulama adaleti algılarının ortalamanın biraz üstünde olmasına karşın katılımcıların tamamının iş performanslarını ‘iyi’ olarak belirtmeleridir. Çalışanların örgüte güven ve uygulama adaleti algıları varsayıldığı gibi ve teoriye uygun olarak (PİO) ve (İP) kavramları arasındaki ilişkide düzenleyici rol oynadığı anlaşılmıştır. Tartışma – Sonuç olarak, örgüt yöneticilerinin çalışanların ruhsal sağlık düzeyinin yüksek iken iş faaliyet ve stratejilerinin gerçekleşmesinde daha başarılı olacağını düşünerek bu konuya önem vermeleri gerektiğini söylemek mümkündür.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Ayça, B. (2023). Psikolojik İyi Olma Durumu ile İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Güven ve Uygulama Adaletinin Düzenleyici Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 300–316. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1588

Sayı

Bölüm

Makaleler