Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Hane Halkı Gelir Grupları İle İlişkisi

Yazarlar

  • Kadir Yılmaz İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Münevver Turanlı İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1533

Anahtar Kelimeler:

Katılım bankaları- Hane halkı geliri- Gelir grupları

Özet

Amaç – Bu çalışma da, Türkiye’de katılım bankalarının finansal performanslarının hane halkı gelir grupları ile ilişkisi incelenmiştir. Yöntem – Çalışma da TÜİK hane halkı gelir grupları ile İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) tarafından Türkiye için derlenmiş olan varlık getirisi (ROA), likidite/varlık oranı (LR) ve varlık/sermaye oranı (CA) değişkenleri kullanılmıştır. Tüketici Güven İndeksi (TGI) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TUFE) verileri ise araştırmanın kontrol verileridir. Araştırmada 2013-2018 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre, incelenen zaman dilimi içerisinde tüm gelir gruplarının gelir düzeylerinde bir artış olduğu görülmüştür. Ancak zaman içerisinde, gruplar arasındaki gelir dağılımı farkının da arttığı görülmüştür. Korelasyon analizi sonuçlarına göre CA ile yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde (p<0.01); TGI ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur (p<0.01). DLR ile yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde (p<0.05); TGI ile istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde ilişki bulunmuştur (p<0.01). ROA ile TUFE arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur (p<0.05). Logit model sonuçlarına göre; katılım bankalarının varlık/sermaye oranları üzerinde, yılın eksi ve anlamlı bir katkısının olduğu, diğer bir ifadeyle zaman içerisinde varlık/sermaye değerlerinin düştüğü görülmektedir. Ancak hane halkı gelir grubu tek değişkenli analizde anlamlı etkiye sahip olsa da, çok değişkenli analizde etkisi anlamlı değildir (p>0.05). Tartışma – Elde edilen sonuçlar, Türkiye’deki katılım bankalarının, daha düşük gelir gruplarında, daha sağlam ve uzun vadede kalıcı gelir elde edebileceğini göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, K., & Turanlı, M. (2022). Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Hane Halkı Gelir Grupları İle İlişkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 2785–2795. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1533

Sayı

Bölüm

Makaleler