Endüstri 4.0’ın Firma Performansına Etkisinde Dijital Liderliğin Rolü

Yazarlar

  • İlker Karademir Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Tükiye
  • Mürşide Özgeldi Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1537

Anahtar Kelimeler:

Endüstri 4.0- Dijital Liderlik

Özet

Amaç- Bu çalışmada Endüstri 4.0 ve Dijital Liderliğin Firma Performansı Üzerine Etkisine odaklanılmıştır. Aynı zamanda araştırma grubundaki şirketlerin Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon uygulamalarında mevcut seviyelerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Yöntem- Türkiye’de faaliyet gösteren İSO500 içerisindeki 137 sanayi kuruluşunun çalışanlarından çevrimiçi anket uygulaması ile toplanan veriler kullanılmıştır. Bulgular- Verilerin analizinde SPSS v28 programı kullanılarak yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda Endüstri 4.0 ile Dijital Liderlik arasında (r=0,546), Dijital Liderlik ile Firma Performansı arasında (r=0,587), Endüstri 4.0 ile Firma Performansı arasında (r=0,555) pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Endüstri 4.0 Dijital Liderliği %29,8 oranında (R2=0.298), Firma Performansını %30,8 (R2=0.308), oranında açıklamaktadır. Dijital Liderliğin; Firma Performansını %34,4 oranında (R2=0.344), açıkladığı, yani dijital liderliğin Firma Performansı üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Endüstri 4.0’ın Firma Performansına etkisinde Dijital Liderliğin kısmi aracı rolü tespit edilmiştir. Öte yandan kullanılan dijital uygulamalarda en yüksek kullanım oranının ERP (71.7%) ve CRM (65.1%) olduğu, kullanılan Endüstri 4.0 uygulamalarında ise Büyük Veri ve Analitik (49.2%), Siber Güvenlik (43.8%) olduğu tespit edilmiştir. Tartışma- Teknolojinin ve dijitalizasyonun bu şekilde hızlı geliştiği ortama, liderlerin ve şirketlerin uyum sağlaması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, Endüstri 4.0 çağaında şirketlerin pazarda rakipleri ile mücadele edebilmesi, değişim ve dönüşüme yatkınlıkları ile doğru orantılıdır. Bu hızla değişen dünyada eskisinden farklı liderlere, yönetim şekillerine, düşünce sistemlerine, insan beceri ve yetkinliklerine, iş yapış şekillerine, daha iyi verimlilik ve sürdürülebilirliğe ihtiyaç olduğu açıktır. Sonuçların literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Karademir, İlker, & Özgeldi, M. (2022). Endüstri 4.0’ın Firma Performansına Etkisinde Dijital Liderliğin Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 2848–2866. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1537

Sayı

Bölüm

Makaleler