Uçuş Harekat Uzmanlarının Örgütsel Stres Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ayşe Başaran Atılım Üniversitesi, Ankara. Türkiye
  • Savaş Mutlu Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1539

Anahtar Kelimeler:

Stres- Örgütsel stres- Uçuş harekat uzmanı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı; Türk sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren havacılık işletmelerinde çalışan uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynaklarının belirlenmesidir. Yöntem – Araştırmada, nitel araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme çerçevesinde ölçüt ve kartopu yöntemiyle Türkiye’deki 408 lisanslı uçuş harekat uzmanından mesleğini temsil edebilecek 24 kişilik bir çalışma grubuna ulaşılmıştır. Bu grupta yer alan kişiler ile birebir yapılan görüşmelerin ses kayıtları araştırmacı tarafından manuel şekilde verbatim (söylendiği gibi) Microsoft Word programına aktarılmıştır. Verilerin incelenmesinde MAXQDA 2020 Analiz Programı kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre uçuş harekat uzmanlarının örgütsel stres kaynakları 3 tema (işin kendisi açısından, çalışma ortamı ve kişilere etkisi açısından) ve 16 başlık altında toplanmıştır. Tartışma – Havacılık sektörü örgütsel stresin yoğun olarak yaşandığı sektörlerden biridir. Özellikle operasyonun merkezinde bulunan uçuş harekat uzmanları bu durumla sıklıkla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çerçevede örgütsel stresin olumsuz sonuçlarından korunmak maksadıyla uçuş harekat uzmanlarındaki örgütsel stresi azaltıcı çalışmalar yapılması önemli görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Başaran, A., & Mutlu, S. (2022). Uçuş Harekat Uzmanlarının Örgütsel Stres Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 2878–2893. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1539

Sayı

Bölüm

Makaleler