Türk Turizm Sektöründe Piyasa Etkinliği: Ekonomik Büyüme Üzerine Olay Çalışması

Yazarlar

  • Ahmet Yakup Erkılıç Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Semra Karacaer Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1568

Anahtar Kelimeler:

Turizm- Piyasa etkinliği- Ekonomik büyüme

Özet

Amaç – Bu çalışmada, Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamları kamuoyuna açıklandığı zaman Türk Turizm Sektörünün bu verilere gösterdiği tepkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırmada etkin piyasalar hipotezinden faydalanılmıştır ve olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’nin aralıksız bir şekilde yıllık pozitif ekonomik büyüme gösterdiği 2010-2020 yılları arasının temel alındığı bu çalışmada, çeyrek dönemler halinde yılda dört kez ilan edilen ekonomik büyüme oranının açıklandığı gün (t), olay tarihi olarak ele alınmıştır. Olay penceresi aralığı (t-5, t+5) olarak, tahmin penceresi aralığı ise (t-20, t-6) olarak analize dahil edilmiştir. Araştırmanın tahmin modeli olarak ise piyasa modeli kullanılmıştır. Piyasa getirisini ölçmek amacıyla BİST 100 Endeksinin getirisinden, Türk turizm sektörünü temsilen ise BİST Turizm Sektör Endeksinin getirisinden faydalanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda “H0: Türkiye’nin çeyrek dönemlik ekonomik büyüme rakamlarının açıklanması ile birlikte BIST Turizm Sektör Endeksinin olay penceresindeki kümülatif anormal getirisi sıfıra eşittir. (CARt1,t2 = 0)” hipotezi reddedilememiş olup Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamları kamuoyuna açıklandığı zaman Türk Turizm Sektörünün bu verilere hızlı, tam ve doğru bir şekilde tepki gösterebildiği bulgusuna erişilmiştir. Tartışma – Türk turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin olay çalışması yaklaşımı ile ele alındığı bu çalışmada, etkin piyasalar hipotezine göre Türk turizm sektörünün yarı güçlü formda etkin olduğu görülmüş olup etkin bir turizm sektörünün varlığının, yabancı yatırımcıların turizm alanındaki yatırımlarını çoğaltmaları için önemli bir unsur olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu durumun Türkiye’nin ekonomik olarak daha çok büyümesine ve dünya turizm pazarında daha büyük yerler edinmesine yol açabileceği düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Erkılıç, A. Y., & Karacaer, S. (2022). Türk Turizm Sektöründe Piyasa Etkinliği: Ekonomik Büyüme Üzerine Olay Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 3376–3388. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1568

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri