Politik Risk ve Firma Yatırımları: Gelişmekte Olan Piyasalarda Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ferhat Demirci Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Bartın, Türkiye.
  • Semra Karacaer Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1844

Anahtar Kelimeler:

Gelişmekte olan piyasalar- Politik risk

Özet

Amaç – Politik risk belirli coğrafyalarda ve gelişmekte olan piyasalarda yaygın bir sistematik risk türüdür. Politik riskler yatırım dinamiklerini etkilemektedir. Araştırmanın amacı yüksek politik riskli gelişmekte olan piyasalarda politik riskin firmaların yatırım düzeylerine etkisini tespit etmektir. Yöntem – Araştırma örneklemi Brezilya, Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya, Meksika, Peru, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Tayland ve Türkiye borsalarında yer alan firmalardan oluşmaktadır. Örneklemi oluşturan ülkeler politik risk derecelendirmelerine göre yüksek polit ik riskli ülkelerdir. Araştırma periyodu 2008 2008-2020 arası dönemdir. Araştırmada politik riskin firma yatırımlarına etkisini tespit etmek için panel regresyon analizi sabit etkiler tahmincisi kullanılmıştır. Bulgular – Elde edilen regresyon bulgularına göre politik risk firma yatırımlarını olumsuz etkilemektedir. Ancak bu ilişki genellenebilir değildir ve ülke düzeyinde yapılan analizlerde farklılaşmaktadır. Ülke düzeyinde analizlere göre politik risk; Brezilya, Çin, Hin distan, Endonezya, Peru ve Güney Afrika’da firma yatırımlarını olumsuz etkilemektedir. Tartışma – Araştırma kapsamında önerilen regresyon modelinde yer alan kontrol değişkenlerinin firma yatırımlarına etkisi teorik beklentiye ve literatüre uyumludur. Nakit akış oranı, Tobin Q oranı, nakit oranı ve firma büyüklüğü yatırım düzeylerini olumlu etkilemekted ir. Finansal kaldıraç düzeyi ve yatırım düzeyi arasındaki ilişki ise negatiftir. Politik riskin firma yatırımlarına etkisi ise ülkelere göre farklılaşmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Demirci, F., & Karacaer, S. (2024). Politik Risk ve Firma Yatırımları: Gelişmekte Olan Piyasalarda Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 1081–1097. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1844

Sayı

Bölüm

Makaleler