Dijital Dönüşümün, Örgütsel İnovasyona Etkilerinin Analizi: İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Yazarlar

  • Zekeriya Şahin Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Savunma Araştırmaları Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1599

Anahtar Kelimeler:

Dijital dönüşüm- İş Verimliliği- Yeni Teknolojiler

Özet

Amaç – Araştırmanın amacı; dijital dönüşümün, örgütsel inovasyona etkilerinin analiz edilmesidir. Literatür taraması kısmında, dijital dönüşümün ve örgütsel inovasyonun; tanımı, önemi, boyutları konularına yer verilecek olup, araştırma bölümünde ise dijital dönüşümün vergisel inovasyona etkilerinin analizi yapılacak ve dijital dönüşümün; çalışanların kişisel gelişimine katkıları, kariyer gelişimlerine katkıları ve iş verimliliklerini katkıları araştırılacaktır. Yöntem – Bu araştırmada kuramsal bölümün yazımında “tümden Gelim Yöntemi” ve uygulama bölümünde ise nicel araştırmalar için “İlişkisel Tarama Yöntem”inden yararlanılmış, çalışmanın verileri anketler yapılarak elde edilmiştir. Söz konusu anketin; ilk bölümde “Demografik Sorular”, ikinci bölümde “Dijital Dönüşüm Ölçeği” ve 3. kısımda ise “Örgütsel İnovasyon Ölçeği”ne yer verilmiştir. Araştırmada, İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Birlik Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan toplam 560 kişiye anket uygulaması yapılmış ve elde edilen verilerle; “Güvenilirlik analizi”, “ Frekans Analizi”, “Korelasyon”, “Regresyon” ve “Farklılık Analizi” yapılmıştır. Bulgular – Bu çalışmada yapılan regresyon analizi sonucunda; dijital dönüşüm boyutlarından; “Kişisel Gelişime Katkı”, “Kariyer Gelişimine Katkı” ve “İş Verimliliğe Katkı”nın; örgütsel inovasyon üzerinde olumlu yönde destekleyici etkisi tespit edilmiştir. Tartışma – Dijital dönüşümleri izleyen, değişen teknolojilere uyum sağlayabilen inovatif işletmeler; çalışan performansını geliştirebilmekte müşteri memnuniyetini artırabilmekte, verimliliği artırabilmekte, ürün-hizmet kalitesini yükseltebilmekte, rekabette başarılı olmakta ve faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürebilmektedir. Dolayısıyla; dijital dönüşümün, örgütsel inovasyona etkilerini artırmaya ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan uygulamalı araştırmaların alana önemli faydalar sağlayabileceği düşüncesiyle bu çalışmanın yapılması düşünülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, Z. (2023). Dijital Dönüşümün, Örgütsel İnovasyona Etkilerinin Analizi: İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 486–499. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1599

Sayı

Bölüm

Makaleler