Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Kriterlerinin ve Tedarikçi Seçim Probleminin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Analizi

Yazarlar

  • Aysel Çetindere Filiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Samsun, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1609

Anahtar Kelimeler:

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)- Tedarikçi Seçimi- Sürdürülebilirlik

Özet

Amaç - Bu çalışmanın amacı bir tekstil işletmesinde sürdürülebilirlik kriterlerini esas alarak tedarikçi seçimi yapılacak işletmelerde öncelikli seçim kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere göre en uygun tedarikçinin seçilmesidir. Yöntem - Literatüre ve uzman görüşlerine dayalı olarak belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemine göre ikili karşılaştırmalar yapılarak ağırlıklandırılmıştır. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir hazır giyim işletmesinin tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansları belirlenen bu kriterlere göre değerlendirilmiştir. Bulgular - Çalışma kapsamında değerlendirilen hazır giyim işletmesinde sürdürülebilir tedarikçi seçim kriterlerinden ekonomik kriterler (0,792) birinci sırada yer almış ve bunu sırasıyla sosyal kriterler (0,131) ve çevresel kriterler (0,076) takip etmiştir. Bu sonuç bir işletmenin karlılığının sosyal ve çevresel unsurlara göre daha önemli olduğunu göstermektedir. Her üç kriter kapsamında tedarikçi 1 sürdürülebilirlik kapsamında en uygun tedarikçi olarak seçilmiştir. Tartışma – Tekstil sektöründe faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinin tedarik zinciri yöneticileri, sürdürülebilirlik esaslı tedarikçi seçiminde dikkate aldıkları kriterleri ve bu kriterler kapsamında tercih ettikleri tedarikçileri belirlerken bu araştırma modelini kullanabilir. Bu konuda yapılacak gelecekteki araştırmalar gelişmişlik düzeyi farklı olan ülkelerde ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde sürdürülebilirlik konusuna ilişkin farklı kriterlerin de dahil edilmesiyle daha kapsamlı hale getirilebilir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çetindere Filiz, A. (2023). Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Kriterlerinin ve Tedarikçi Seçim Probleminin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 640–658. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1609

Sayı

Bölüm

Makaleler