Zaman Tuzaklarının Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Emel Kesim Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak, Türkiye
  • Sibel Aydemir Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Zonguldak, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1616

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Atalet- Zaman Tuzakları- Zaman Yönetimi

Özet

Amaç – Bu çalışma özel sektör çalışanlarının atalet durumlarının, sebeplerinin, örgütsel sonuçlarının neler olduğunun incelenmesini ve zaman tuzaklarının örgütsel atalete etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem – Bu çalışmada bağımlı değişken olan atalet davranışı ile bağımsız değişkenler olan zaman tuzaklarının ve demografik faktörlerin ilişkisinin analiz edildiği bir model ortaya konmuştır. Araştırma evrenini imalat sanayi çalışanları, örneklemini ise Zonguldak ilinde faaliyette bulunan jeneratör firması çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Veriler Zonguldak ilinde faaliyet gösteren özel sektör çalışanı 119 kişiden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak zaman tuzakları ve örgütsel atalet ölçeğinden yararlanılmıştır. SPSS 26.0 ve Stata 16.0 programları kullanılarak bulgular değerlendirilmiştir. Ölçeklerinin yapısal geçerliliğin sağlanmasında doğrulayıcı faktör ve içsel tutarlılığını tespit etmek için güvenirlik analizi yapılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi, iki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak için parametrik analizler uygulanmıştır. Bulgular – Araştırmada gözlemlenen örgütsel atalet davranışında kişi ve işyeri kaynaklı zaman tuzaklarının etkisinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Araştırma bulguları zaman tuzakları ve örgütsel atalet arasında pozitif yönde bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmanın zaman tuzaklarının örgütsel atalete etkisini ortaya koyan bir çalışma olması nedeniyle alan yazına katkısı olacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kesim, E., & Aydemir, S. (2023). Zaman Tuzaklarının Örgütsel Atalet Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 751–764. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1616

Sayı

Bölüm

Makaleler