Üniversitelerde Stratejik Yönetim Uygulamalarının Örgütsel Yaratıcılığa Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Saffet Karayaman Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi MYO. Artvin, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1627

Anahtar Kelimeler:

Stratejik Yönetim- Kaynakların Etkin Kullanımı

Özet

Amaç – Bu makalenin amacı, üniversitelerdeki stratejik yönetim uygulamalarının, örgütsel yaratıcılığa olan etkilerinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda çalışmanın problem cümleleri; üniversitelerdeki stratejik yönetim uygulamaları, örgütsel yaratıcılığı etkiler mi ve demografik değişkenler, stratejik yönetim uygulamaları ve örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkide, bireylerin demografik özelliklerinin düzenleyici etkisi vardır mıdır, şeklinde ifade edilebilir. Yöntem – Bu çalışmada nicel yöntemde ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın verileri “Stratejik Yönetim Ölçeği” ve “Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Katılımcılar basit tesadüfi örneklem seçimi ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21 istatistiksel programı uygulanarak güvenirlik analizi, frekans analizi, annova analizi ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular – Regresyon analizi sonucunda, çevre ile iyi iletişimin; katılımcıların bireysel ve toplumsal boyuttaki örgütsel yaratıcılık algı düzeyini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca yapılan “Tek Yönlü Varyans Analizi” sonucunda “Kaynak Kullanım Verimliliği, “Çevre ile İş birliği, “Bireysel Boyuttaki Örgütsel Yaratıcılık Algı Düzeyi”, “Yönetsel Boyuttaki Örgütsel Yaratıcılık Algı Düzeyi” ve “Toplumsal Boyuttaki Örgütsel Yaratıcılık Algı Düzeyi”; katılımcıların çalışma süresine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Tartışma – Stratejik yönetim uygulamaları; yeni gelişmeleri izleme, öğrenme, uygulamalara kazandırma, yenilikleri hayata geçirme, sürekli artan rekabet ortamına karşı önlemler alma ve işletmelerin küresel rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemlidir. Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde üniversitelerde yapılacak bilimsel çalışmalarda; stratejik yönetimin ve yaratıcılığın işletmelere sağlayabileceği faydalarla ilgili konulara yer verilmesinin önemli olduğu ileri sürülebilir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Karayaman, S. (2023). Üniversitelerde Stratejik Yönetim Uygulamalarının Örgütsel Yaratıcılığa Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 925–940. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1627

Sayı

Bölüm

Makaleler