Sürdürülebilirlik Performansı Kovid-19 Salgını Sırasında Havayolu Şirketlerinin Finansal Performansını Nasıl Etkilemiştir?

Yazarlar

  • Zafer Ay Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yalova, Türkiye
  • Zekeriya Oğuz Seçme Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yalova, Türkiye
  • Nuraydın Topcu Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yalova, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1631

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilirlik Performansı- Havayolu Şirketleri

Özet

Amaç- Bu çalışmanın amacı, hava yolu şirketlerinin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının KOVİD-19 pandemisi döneminde finansal performanslarını ve sistematik risklerini ne şekilde etkilediğini panel veri analizi ile araştırmaktır. Sürdürülebilirlik performansının göstergesi olarak Thomson Reuters Datastream veri tabanından ulaşılabilen firmaların çevresel, sosyal ve yönetişim performans skorları kullanılmıştır. Yöntem- Bu çalışmada 2015-2021 yılları arasında aralıksız faaliyet gösteren, 43 havayolu şirketi örneklem olarak seçilmiştir. Finansal performansın göstergesi olarak toplam varlık kârlılığı, sistematik riskin göstergesi olarak ise tarihsel beta değerleri kullanılmıştır. Çalışmada panel veri analizi kullanılmıştır. Bulgular- Analiz sonuçları KOVİD-19 pandemisinin şirketlerin finansal performansını negatif etkilediğini ve sistematik riskin göstergesi olan betalarını ise arttırdığını göstermiştir. Bununla birlikte, kurumsal sürdürülebilirlik performansı yüksek olan şirketlerin KOVİD-19 pandemi döneminin olumsuz etkilerini daha az hissettiği tespit edilmiştir. Tartışma-Ampirik sonuçlar kurumsal sürdürülebilirlik performansının kriz dönemlerinde havayolu şirketlerinin finansal performanslarını pozitif etkilediğini ve sistematik risklerini ise azalttığını göstermiştir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Ay, Z., Seçme, Z. O., & Topcu, N. (2023). Sürdürülebilirlik Performansı Kovid-19 Salgını Sırasında Havayolu Şirketlerinin Finansal Performansını Nasıl Etkilemiştir?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 988–1002. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1631

Sayı

Bölüm

Makaleler