Davranışsal Finans Uygulamalarının, İşletmelerin Performansına Etkileri: İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Yazarlar

  • Mustafa Dilmen Infratech End. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1633

Anahtar Kelimeler:

Davranışsal Finans- Piyasa Analizi- Yatırımlar

Özet

Amaç- Bu çalışmanın amacı, davranışsal finans uygulamalarının işletmelerin performansına etkilerinin incelenmesidir. Yöntem – Bu araştırmanın yöntem bölümünde neden-sonuç ilişkisinin analiz eden nicel yöntem tercih edilmiştir. Daha önce bir çok araştırmada kullanılarak güvenirliği kanıtlı ölçeklerle araştırma verileri toplanmıştır. Anketler aracılığı ile katılımcılarından sağlanan verilere frekans, güvenilirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri yapılmıştır. Araştırmanın evreni, İstanbul Hadımköy Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde üretim ve hizmet alanında faaliyet gösteren toplam 2552 işletmede çalışan 17.376 kişi olup, örneklem belirleme tablosundan yararlanılarak %95 güven aralığında toplam 557 kişiye anket uygulanmıştır. Bulgular –Regresyon analizleri sonucuna göre davranışsal yatırımlarda; “Pişmanlıktan Kaçınma”, “İşletme Performansını” %48,4 oranında olumlu yönde etkilemiş ve “Aşırı iyimserlik”, “İşletme Performansını” %59,7 oranında olumlu yönde etkilemiştir. Tartışma – Davranışsal finans, bireylerin rasyonel davranmadıkları varsayımıyla meydana gelen sorunları inceler ve bunu yaparken de sosyoloji, psikoloji ve antropoloji vb. bilim dallarından yararlanılmaktadır. Bireyler yatırım kararlarını verirken psikolojik ve sosyolojik etki altında kaldıklarında hatalı kararlar verebilmektedirler. Bundan dolayı davranışsal finans, üzerinde durulması gereken ve her geçen gün önemi artan bir alandır. Dolayısıyla bu çalışmada, davranışsal finansın işletme proforması üzerindeki etkilerinin araştırılmasının; yatırımcıların yatırım kararlarındaki tahminlerini güçlendirebileceği ve alınacakları riskleri azaltabileceği düşüncesiyle bu çalışmanın yapılması planlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Dilmen, M. (2023). Davranışsal Finans Uygulamalarının, İşletmelerin Performansına Etkileri: İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1016–1036. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1633

Sayı

Bölüm

Makaleler