Beşerî Sermaye Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Yazarlar

  • Asiye Yüksel Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ.U MYO, Kocaeli, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1636

Anahtar Kelimeler:

Beşerî Sermaye- Bireysel Beşeri Sermaye Ölçeği- Ölçek Uyarlama

Özet

Amaç - Beşerî sermaye üzerine yayınlanmış makalelerin varlığına rağmen, bireye yönelik beşeri sermayeyi ölçmek için kapsamlı bir ölçme kıtlığının olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda makalenin amacı, beşerî sermayeyi değerlendirmek için Dahiya ve Raghuvanshi, (2021) tarafından gerçekleştirilen, HuCaps isimle adlandırılan, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış “Beşerî Sermaye” ölçeğinin Türkiye koşullarında Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem –Bu çalışmanın örneklemini özellikle Tübitak’ta ve benzeri konumda görev yapan farklı mesleklerden uzman çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi gönüllülük esaslı ulaşılan 457 kişidir. Türkçe’ye uyarlanması aşamasında dil, içerik, anlam, ölçme ve değerlendirme açısından alanında uzman kişilerden Türkçe çeviri hususunda destek alınmıştır. Makalede yapılandırılmış ölçek uyarlama çalışmaları örnek alınarak, araştırma alt boyutlarını belirlemek ve faktör yapılarını ortaya çıkarmak için faktör analizleri yapılmıştır. Bulgular – Orijinal ölçek 3 faktörlü bir yapıdan ve 20 ifadeden oluşmaktadır. Bulgular “Beşerî Sermaye Ölçeğinin” Türkçe formunun kabul edilebilir değerlerde güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir. SPSS programı yardımı ile yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda birden fazla faktör yükü alan 3 madde, ölçekten çıkarılarak 3 boyutlu “Beşerî sermaye” ölçeği elde edilmiştir. Geçerlilik ve güvenirlilik analizleri sonucunda, üç boyutlu ve 13 ifadeden oluşan “Beşerî Sermaye” ölçeğinin son halinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. Tartışma - Çalışma, insan kaynaklarını ve işlerini yönetmekten ve sürdürmekten sorumlu olan tüm kuruluşların beşerî sermayesini anlamakla ilgilenen araştırmacılar için önemlidir. Bu değerlendirme ölçeği, profesyonellerin her türlü sektördeki beşerî sermaye bileşenlerini değerlendirmelerine yardımcı olacaktır. Bu araştırma, nispeten daha büyük ve çeşitli örneklemler üzerinde yapılabilir ve tartışılabilir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yüksel, A. (2023). Beşerî Sermaye Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1070–1086. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1636

Sayı

Bölüm

Makaleler