Örgütsel Etik İklimin İş Gören Motivasyonuna Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin ve İş Tatmininin Aracı Rolü

Yazarlar

  • Aslı Öztürk Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çankırı, Türkiye
  • İsmail Gökdeniz Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1626

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel etik iklim- Motivasyon- Örgütsel özdeşleşme

Özet

Amaç –Bu çalışmanın amacı, iş görenlerin örgütsel etik iklim algılarının iş gören motivasyonuna etkisinde, örgütsel özdeşleşmenin ve iş tatmininin aracılık rolünü belirlemektir. Çalışanların örgütsel etik iklim, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin, motivasyon düzeylerine olan etkisini belirlemek, ilgili değişkenlerin, iş gören motivasyonuna nasıl etki ettiğini belirlemekte araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Yöntem –Değişkenler arasındaki etkileşimlerin belirlenmesine yönelik olarak ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada, kamu kurumlarında görev yapan 575 çalışandan elde edilen verilerin analizi için SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde ve aracı değişken etkisinin olup olmadığının test edilmesinde Yapısal Eşitlik Modellemesi tercih edilmiştir. Bulgular –Araştırma sonucunda, bireylerin örgütsel etik iklim algıları ile motivasyon düzeyleri arasında bir ilişki olduğu; olumlu bir örgütsel etik iklim algısının iş gören motivasyonunu pozitif etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca etik iklimin iş tatminini, örgütsel özdeşleşmenin iş gören motivasyonunu ve benzer şekilde iş tatmininin de iş gören motivasyonunu yordadığı, örgütsel etik iklimin işgören motivasyonuna etkisinde örgütsel özdeşleşme ve iş tatmininin kısmi aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tartışma–Bu çalışmanın; etik iklimin iş gören motivasyonu, örgütsel bağlılık, iş tatmini ve iş gören performansını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği yönündeki bulguları ilgili literatürü destekler niteliktedir. Bu doğrultuda olumlu algılanan bir etik iklimde, iş görenlerin motivasyonlarının yükselmesi ve neticede iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme düzeyine de olumlu etkileri olacağı değerlendirilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, A., & Gökdeniz, İsmail. (2023). Örgütsel Etik İklimin İş Gören Motivasyonuna Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin ve İş Tatmininin Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 907–924. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1626

Sayı

Bölüm

Makaleler