Algılanan Kurumsal İmajın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Aslı Öztürk Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Çankırı, Türkiye
  • Adnan Akın Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1336

Anahtar Kelimeler:

İmaj- Algılanan Kurumsal İmaj- Örgütsel Özd

Özet

Amaç – Kurumsal imaj; kurumun hedef kitle, iç ve dış paydaşlar tarafından nasıl algılandığını, kuruma ilişkin duygu, düşünce ve izlenimlerini belirtir. Örgütsel özdeşleşme ise, çalışanların örgüt ile psikolojik birlikteliğini, çalışan ve örgüt ilişkisindeki uyumu açıklar. Bu çalışmanın amacı, algılanan kurumsal imajın örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinin bir kamu kurumundaki durumunun incelenmesidir. Bunun yanında katılımcıların kurumsal imaj algıları ve özdeşleşmelerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Yöntem – Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplamak için kullanılan anket formu; algılanan örgütsel özdeşleşme, algılanan kurumsal imaj ve demografik bilgilere yönelik ifadelerin yer aldığı toplam üç bölümden oluşmaktadır. Örgütsel özdeşleşme algısını ölçmek için Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen ve Sökmen, Ekmekçioğlu ve Çelik (2015) tarafından yapılan çalışmada kullanılan Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği kullanılmıştır. Kurumsal imaj algısını ölçmek için ise Taner Uluçay (2012) tarafından geliştirilen Örgütsel İmaj Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde görev yapan 277 akademik ve idari personel ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Çalışma sonuçlarında bireylerin kurumsal imaj algıları ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılaştığı, algılanan kurum imajının örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Tartışma – Çalışma bir kamu kurumu üzerinde inceleme yoluyla, kurumsal imaj algılamasının demografik değişkenlere göre farklılaşmakla beraber, işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerinde olumlu etkisinin olduğunu tespit ederek literatüre katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışan motivasyonunu artırmak ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini yükseltmek isteyen kurumların tüm paydaşlarca olumlu yönde algılanan bir kurum imajı geliştirmeye yönelik çalışmalara gereken önemi vermeleri gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, A., & Akın, A. (2021). Algılanan Kurumsal İmajın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3486–3497. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1336

Sayı

Bölüm

Makaleler