Hizmetkâr Liderliğin İş Yaşam Kalitesine Etkisinde: Mesleki Canlılığın Aracı Rolü

Yazarlar

  • Sevil Yurdakul Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars, Türkiye
  • Gözde Kosa Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kars, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1638

Anahtar Kelimeler:

Hizmetkâr Liderlik- İş Yaşam Kalitesi

Özet

Amaç– Bu araştırmanın amacı hizmetkâr liderliğin iş yaşam kalitesine etkisinde mesleki canlılığın aracı rolünün belirlenmesidir. Yöntem – Araştırmanın modeli, nicel araştırma yönteminin tesadüfi örnekleme yöntemi ve evrendeki örneklemin tek tek eşit seçilme şansına sahip oldukları örneklem türü ile oluşturulmuştur. Araştırmanın evren ve örneklemini ise Kars ili Sarıkamış ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, Sarıkamış merkez lise ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olan nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile 238 katılımcıya ulaşılmıştır. Toplanan veriler SPSS20 ve AMOS18 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Analizlerden elde edilen bulgulara göre hizmetkâr liderliğin iş yaşam kalitesi ve mesleki canlılık üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğu ve aralarında anlamlı olarak pozitif yönde bir ilişki bulunduğu, mesleki canlılığın iş yaşam kalitesini doğrudan, anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca hizmetkâr liderliğin iş yaşam kalitesine etkisinde mesleki canlılığın doğrudan aracı rolü bulunduğu görülmüştür. Tartışma – Hizmetkâr liderlik ruhunun baskın olduğu kişilerde fedakârlık duygusunun fazla olduğu ve bu durumun iş yaşamından sağlanan doyumu olumlu etkilediği belirtilebilir. Ayrıca hizmetkâr liderliğin, bireye yaşattığı yüksek moral ve motivasyon olgusunun mesleki canlılık kavramını pozitif yönde etkileyerek bireylerin mesleklerinde tutku ve dinçlik hissini yaratabileceği söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yurdakul, S., & Kosa, G. (2023). Hizmetkâr Liderliğin İş Yaşam Kalitesine Etkisinde: Mesleki Canlılığın Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1100–1115. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1638

Sayı

Bölüm

Makaleler