LNG Sektöründeki Firmaların Stratejilerini Etkileyen Belirsizliklere İlişkin Bir Senaryo Planlama Çalışmasında Delfi Uygulaması

Yazarlar

  • Arif Özden Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütsü İşletme Doktora Programı, Ankara, Türkiye
  • Mustafa Kılıç Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1639

Anahtar Kelimeler:

Belirsizlik- Delfi

Özet

Amaç – Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG Liquified Natural Gas), önemi son yıllarda artan bir enerji kaynağı ve doğal gaz taşıma yöntemidir. LNG’nin artan önemi ve değişken çevre unsurları LNG sektöründe karar almayı ve planlama yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu tarz çok değişkenli pazarlarda senaryo planlama, uzun vadeli planlama yapabilmek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Senaryo planlama yönteminde belirsizliklere dayanarak tahmin edilen senaryolar oluşturmaya çalışmaktadır. Senaryolar yardımı ile de olası gelecek koşulları için strateji oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada LNG sektörü için geleceğe yönelik sektördeki belirsizliklerin belirlenmesi ve olası strateji önerileri sağlanmasıdır. Yöntem – Çalışmanın kapsamı LNG sektörüdür, bu kapsamda sektörde yer alan 12 uzman ile delfi yöntemi temelli görüşmeler yapılmıştır. Delfi yöntemi iki ayaklı şekilde kurgulanmıştır. İlk ayağında zoom (2.06) programı kullanılarak sektördeki belirsizlikler üzerine görüşmeler yapılmış ikinci aşamada ise bu belirsizliklerin 1’den-10’a puanlanması istenilmiştir. Puanlamalar sonucunda belirsizlikler listelenmiştir. Bulgular – Uzmanlar ile yapılan görüşmeler sonrası PESTEL analizi başlıkları olan politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, çevresel ve hukuki çevresel faktörler sınıfında 53 adet belirsizlik belirlenmiş olup delfi yönteminin ikinci ayağı sonrasında uzmanlara göre öne çıkan belirsizlikler savaşlar, fiyat değişimleri, yaptırımlar ve Rusya olurken en az önemli belirsizlikler ise şehirleşme, para birimi değişimleri, nüfus artış hızı ve birlikler olmuştur. Tartışma – Öne çıkan belirsizlikler literatür ile genellikle uyumlu olup, karar vericilerin bu belirsizlikleri dikkate alması sektörde geleceğe yönelik planlamalarda faydalı olacaktır.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Özden, A., & Kılıç, M. (2023). LNG Sektöründeki Firmaların Stratejilerini Etkileyen Belirsizliklere İlişkin Bir Senaryo Planlama Çalışmasında Delfi Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1116–1135. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1639

Sayı

Bölüm

Makaleler