İş Birliğinin İş Performans Düzeyine Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Dilek Uslu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Ankara, Türkiye
  • Aşkın Karaduman Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1651

Anahtar Kelimeler:

Hemşire- İş Birliği

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı hemşireler arası iş birliğinin hemşirelerin iş performansları üzerinde herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir. Yöntem – Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın evreni, İç Anadolu Bölgesindeki bir ilin merkezinde yer alan kamu hastanelerinde görev yapan hemşirelerden oluşmaktadır. Kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 391 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun ilk kısmında hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla sorulan sorular, ikinci kısmında hemşireler arası iş birliği düzeylerini belirlemek amacıyla “Hemşire-Hemşire İş Birliği Ölçeği” ve üçüncü kısmında ise hemşirelerin iş performans düzeylerini belirlemek amacıyla “Hemşireler İçin İş Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. Anket verilerinin analizi SPSS 23.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Kamu sektöründe çalışan hemşireler arasındaki iş birliğinin hemşirelerin sergilediği iş performanslarına yönelik etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada hemşirelerin hemşire-hemşire iş birliğinin ve hemşirelerin iş performans düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hemşire-hemşire iş birliği ile hemşirelerin iş performansı arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin iş birliği düzeyleri arttıkça iş performans düzeylerinin de artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Sağlık profesyonelleri arasında önemli bir yeri olan hemşireler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin hemşirelerin iş performansları üzerinde olumlu etkisinin olduğu ve bunun da dolaylı olarak hemşireler tarafından sunulan hasta bakım hizmeti kalitesinin arttırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Uslu, D., & Karaduman, A. (2023). İş Birliğinin İş Performans Düzeyine Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1305–1316. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1651

Sayı

Bölüm

Makaleler