Örgütsel Değişime Hazır Olma ve Genel İş Stresi Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Dilek Uslu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  • Orhan Pehlevan Etlik Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye
  • Gülizar Gülcan Şeremet Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye
  • Büşra Çavuşoğlu Yıldırım Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1706

Anahtar Kelimeler:

Değişime hazır olma- Genel iş stresi

Özet

Amaç – Bu çalışmada yeni faaliyete geçen Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesine katılacak olan ve aynı zamanda örgütsel, teknolojik ve fiziki olarak yeni bir ortamda faaliyet göstermesi beklenen bir kamu hastanesinde görev yapan hemşirelerin örgütsel değişime hazır olmaları ile genel iş stres düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışmada hemşirelerin örgütsel değişime hazır olmalarını ölçebilmek adına Holt vd. (2007) tarafından oluşturulan ve Çalışkan (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Örgütsel Değişime Hazır Olma Ölçeği kullanılmıştır. Hemşirelerin genel iş stres düzeylerini belirleyebilmek için De Bruin’in (2006) oluşturduğu ve Teleş (2020) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Genel İş Stresi Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Çalışmanın evrenini yeni faaliyete geçen Ankara Etlik Şehir Hastanesine taşınması kuvvetle muhtemel olan bir kamu hastanesinde görev yapan 1193 hemşire oluşmaktadır. Basit rastgele örnekleme yöntemi ile araştırmaya katılmayı kabul eden 306 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Çalışmada örgütsel değişime hazır olma ile genel iş stresi arasında zayıf düzeyde, negatif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Örgütsel değişime hazır olmanın genel iş stresini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Örgütsel değişimin yaşandığı ortamlar doğası itibari ile belirsizliğin hakim olduğu yerlerdir. Bu nedenle özellikle çalışanların örgütün birer parçası oldukları düşünüldüğünde örgütsel değişime yönelik gerekli bilgilerin aktarılarak süreçlere dahil edilmesi, çalışanların genel iş streslerini azaltmada önemlidir. Çalışanların örgütsel değişime hazır olma durumları ile genel işi stresleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmanın alanyazında bu konulara ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanılamamış olması nedeniyle literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Uslu, D., Pehlevan, O., Şeremet, G. G., & Çavuşoğlu Yıldırım, B. (2023). Örgütsel Değişime Hazır Olma ve Genel İş Stresi Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 2213–2222. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1706

Sayı

Bölüm

Makaleler