TMS 16 Kapsamında Taşıyıcı Bitkiler ve Muhasebeleştirme Uygulamaları: Antep Fıstığı Örneği

Yazarlar

  • Mehmet Kaygusuzoğlu Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Gaziantep, Türkiye
  • Muhammet Ali Emer Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Bölümü, Gaziantep, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1661

Anahtar Kelimeler:

Tarımsal Faaliyet- Türkiye Muhasebe Standartları- Taşıyıcı Bitki

Özet

Amaç – Tarım sektörünün küçülmesi, kuraklık ve iklim değişikliklerinin yaşanması, gelecekte tarımsal ürünlerde kıtlık yaşanabileceği ihtimali, tarım sektörüne bütün boyutlarıyla önem verilmesini gerektirmektedir. Tarımsal faaliyette bulunan işletmelerdeki muhasebe uygulamaları da bu açıdan üzerinde önemle durulması gereken boyutlardan biridir. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ile TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardında yer alan hükümler bağlamında taşıyıcı bitki olarak kabul edilen ve ülkemizin önemli bir tarımsal ürünü olan Antep fıstığı yetiştiriciliği bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Çalışmanın amacı taşıyıcı bitkilerin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamında muhasebeleştirilmesine ilişkin esasları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Antep fıstığı ağaçlarının ilgili standartlar çerçevesinde muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemler uygulama örnekleri ile bir süreç şeklinde açıklanmıştır. Yöntem – Bu çalışmada normatif araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak muhasebeleştirme uygulamaları geliştirilmiştir. Bulgular – Tarım sektörünün endüstriyel işletmelerin sahip olduğu yatırım, ihracat, ithalat, amortisman, maliyet hesaplama gibi birtakım uygulamalara sahip olması tarımsal muhasebe uygulamalarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Tarımsal üretimde taşıyıcı bitki kapsamına giren maddi duran varlıkları kullanan işletmelerin muhasebe uygulamalarını sistemli ve etkin hale getirmeleri gerekmektedir. Tartışma – Tarımsal faaliyetleri ilgilendiren TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standartlarının yayımlanması muhasebenin tarımsal uzmanlık yönünün gelişmesi anlamında önemli bir adım olmasına rağmen Tekdüzen hesap planının aynı paralellikte güncellenmemesi muhasebe kayıtlarının doğruluğunun tartışılmasına neden olabilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kaygusuzoğlu, M., & Emer, M. A. (2023). TMS 16 Kapsamında Taşıyıcı Bitkiler ve Muhasebeleştirme Uygulamaları: Antep Fıstığı Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1485–1503. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1661

Sayı

Bölüm

Makaleler