Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Performans Arasındaki İlişkide Örgütsel Kültürün Aracı Rolü: Bitlis’te Özel Bir Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Hanifi Demir Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Optisyenlik Programı, Bitlis, Türkiye
  • Mustafa Mete İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil MYO, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
  • Mehmet Akif Erçelik Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Bitlis, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1742

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Bağlılık- Örgütsel Performans

Özet

Amaç – Çalışanların işyerlerine bağlılıklarının sağlanması ve çalışma performansının artırılması tüm organizasyonlar için oldukça önemli bir olgudur. Organizasyonda insanların davranış şeklini ve işlerin yapılma biçimini şekillendiren ve işletmede değerler, normlar, inançlar, tutumlar ve varsayımlar kalıbı olarak ifade edilebilen örgütsel kültürü yönetmek, sağlık sistemi reformunun gerekli bir parçası olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir. Sağlık kurumlarında istenen örgütsel bağlılığa ulaşmak ve örgütsel performansı geliştirmek için prosedürel yönden değişikliklerin yanı sıra organizasyonun büyük bir kültürel dönüşümü sağlanması gerekmektedir. Çalışma, sağlık kurumlarında ve çalışmanın özelinde özel sağlık kurumlarında çalışanların davranış şeklini ve işlerin yapılma biçimlerinin temelini oluşturan örgütsel kültürün, örgütsel bağlılık ve örgütsel performans arasındaki ilişkide aracılık rolünün olup olmadığını anlamayı amaçlamaktadır. Yöntem – Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Veri toplama işleminde ise anket tekniği kullanılan tanımlayıcı ve ilişkisel bir araştırmadır. Araştırma evrenini Bitlis ili Tatvan ilçesinde bulunan özel Tatvan Can Hastanesindeki tüm çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde ilgili hastanede 70 kişi klinisyen ve 110 kişi idari personel olmak üzere toplam 180 görevli bulunmaktadır. Veri toplama araçları olarak örgüt kültürü, örgütsel bağlılık ve örgütsel performansı ölçmeye dönük ölçekler anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Verileri analiz etmek için tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler kullanılmıştır. Veriler SPSS ve AMOS yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık ile örgüt kültürü arasında, örgüt kültürü ile örgütsel performans arasında ve son olarak örgütsel performans ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunun yanısıra çalışan performansı üzerinde örgüt kültürünün örgütsel bağlılığa göre daha fazla etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Elde edilen sonuçlara göre örgütsel bağlılık ve örgütsel performans arasında örgüt kültürünün aracılık rolünün olduğu söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, H., Mete, M., & Erçelik, M. A. (2023). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Performans Arasındaki İlişkide Örgütsel Kültürün Aracı Rolü: Bitlis’te Özel Bir Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2698–2710. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1742

Sayı

Bölüm

Makaleler