Krizi Fırsata Çevirmek: COVID 19’a İnovasyonla Tepki Veren KOBİ’lere Dair Bir İnceleme

Yazarlar

  • Gizel Busem SAYIL Sayıl Bağımsız araştırmacı, Trabzon
  • Elmas Yaldız Hanedar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye,

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1747

Anahtar Kelimeler:

İnovasyon- Logit regresyon- COVID 19 pandemisi

Özet

Amaç Bu çalışmanın amacı ekonomik teşvikler ve firma çeviklik göstergelerinin COVID 19 başlangıç dönemlerinde farklı ülkelerdeki firmaların COVID 19’a inovasyonla cevap verme olasılıklarını nasıl etkilediğini incelemektir. Yöntem COVID 19’un ilk ortaya çıktığı dönemde Dünya Bankası tarafından yürütülen ‘’COVID 19 follow up surveys” firma anket verileri kullanılmıştır. Açıklanan değişken, firmanın COVID 19’a cevaben inovasyon geliştirmesi halinde ‘’1’’, geliştirmemişse ‘’0’’ olan bi r kukla değişkendir. Açıklanan değişkenin kategorik yapıda olması göz önüne alınarak Logit Regresyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın açıklayıcı değişkenleri ise firma düzeyinde “yeni kredi ve devlet desteğinden faydalanma, çalışan sayısında aza lma, çevrimiçi iş yapabilme, uzaktan çalışma, adaptasyon” ve ülke düzeyinde “iş yapma kolaylığı endeksi ile kişi başına GSYİH büyüme oranı” değişkenlerden oluşmaktadır. Bulgular Firmaların COVID 19’a inovasyon yaparak tepki vermelerini etkileyen firma bazında dinamiklerin (yeni krediye erişebilme, çevrimiçi iş yapabilme yeteneği vb.) yanı sıra ülkedeki kişi başına düşen büyüme oranının yüksekliğinin önemli etkiye sahip olduğu görü lmüştür. Regresyon sonuçları firmaların yeni krediye ulaşabilmeleri ve işlerini çevrimiçi ortama adapte edebilmelerinin önemine işaret etmektedir. Tartışma Bu çalışmada COVID 19 pandemisi ilk patlak verdiği zamanlarda firmaların hayatta kalabilmek için geliştirdikleri inovasyon yeteneklerini etkileyen firma ve ülke düzeyindeki faktörler incelenmiştir. Elde edilen bulgular yeni kredilere ulaşabilmenin, çevrimi çi iş yapabilmenin firmaların COVID 19’a karşı inovasyon yaparak tepki vermelerinde önemli rol oynadığına dair kanıtlar ortaya koymaktadır. Ayrıca kişi başına düşen GSYİH büyüme oranı yüksek olan ülkelerde firmaların COVID 19’a inovasyon ile tep ki verme ihtimallerinin de yüksek olduğuna dair bulgular elde edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Sayıl, G. B. S., & Hanedar, E. Y. (2023). Krizi Fırsata Çevirmek: COVID 19’a İnovasyonla Tepki Veren KOBİ’lere Dair Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2780–2794. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1747

Sayı

Bölüm

Makaleler