Otel İşletmelerinde Çalışanların İş Yaşam Kalitesini Etkileyen Boyutlar: Kuşadası Örneği

Yazarlar

  • Ozan Esen Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aydın, Türkiye
  • Hakan Atay Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Aydın, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1751

Anahtar Kelimeler:

İş yaşam Kalitesi- İş Yaşam Kalitesi Boyutları- Otel İşletmeleri

Özet

Amaç – Turizm endüstrisine önemli düzeyde istihdam sağlayan otel işletmeleri, kendine has çalışma koşullarıyla yoğun tempo ve emek gerektiren işler içerdiği için çeşitli zorluklara sahiptir. Bu kapsamda mevsimsellik, antreli çalışma, yüksek iş gören devir hızı özelliklerine sahip otel işletmelerinde çalışanların iş yaşam kalitesine yönelik düşünceleri önem kazanmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların iş yaşam kalitesini etkileyen boyutları ortaya koymaktır. Yöntem – Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. İlgili literatür kapsamında, iş yaşam kalitesi boyutu olarak da değerlendirilen müşteriler ile ilişkiler göz önünde bulundurularak, müşterilerle etkileşim içerisinde olan animasyon, kat hizmetleri, ön büro, yiyecek ve içecek hizmetleri departmanı çalışanları olmak üzere toplam 20 kişiyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra, gerçeğe ulaşmak için farklı bakış açıları veya farklı yöntemlerle veri toplamanın araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliğine olumlu etkide bulunacağı göz önünde bulundurularak 6 kişiyi içeren bir grupla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular – Araştırmadan elde edilen veriler analiz edildiğinde, iş yaşam kalitesi kapsamında 10 boyut ve 24 tema elde edilmiştir. İş yaşam kalitesi kapsamında, insan kaynakları yönetimi, iş özellikleri, her şey dâhil sistemi, örgütsel sorunlar, çalışma grubu ilişkileri, müşteriler ile ilişkiler, mesleki stres, iş yaşam dengesi, sendikalaşma ve genel sorunlar boyutları ortaya konulmuştur. Tartışma – Otel işletmelerinde dört farklı departman (animasyon, kat hizmetleri, ön büro, yiyecek ve içecek hizmetleri) çalışanları örneklemi üzerine yapılan bu araştırmada çalışanların iş yaşam kalitesini etkileyen boyutlara değinilmektedir. Araştırmada animasyon departmanı çalışanlarının iş yaşam kalitesinin diğer departmanlarda çalışanlara kıyasla yüksek olmasının sonuçları otel işletmeleri açısından dikkat edilmesi gereken bir husus olarak göze çarpmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Esen, O., & Atay, H. (2023). Otel İşletmelerinde Çalışanların İş Yaşam Kalitesini Etkileyen Boyutlar: Kuşadası Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2823–2845. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1751

Sayı

Bölüm

Makaleler