Kişi İş Uyumunun Psikolojik Sahiplenmeye Etkisinde Resonant Liderliğin Rolü: Iğdır İli Özel Güvenlik Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Turhan Moç Iğdır Üniversitesi İ.İB.F. İşletme Bölümü, Iğdır, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1760

Anahtar Kelimeler:

Kişi İş Uyumu- Psikolojik Sahiplenme

Özet

Amaç – Bu araştırmanın temel amacı, kamu güvenliği kapsamında, özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların kişi iş uyumlarının psikolojik sahiplenmeye etkisini ve bu etkide resonant liderlik davranışlarının aracılık rolünün olup olmadığının araştırılmasıdır. Yöntem – Araştırmanın evrenini Iğdır ili Merkezde özel güvenlik sektöründe aktif olarak çalışan 335 çalışandan oluşmaktadır. Verilerin elde edilmesinde kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 194 çalışandan Google From üzerinden online anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezleri test edebilmek için yol ve aracılık analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada demografik değişkenlerle çalışmaya konu olan değişkenler arasında farklılığı tespit edebilmek için t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Bulgular – Yapılan yol ve aracılık analizleri sonucunda kişi iş uyumunun psikolojik sahiplenmeyi, kişi iş uyumunun resonant liderliği ve resonant liderliğin psikolojik sahiplenmeyi olumlu yönde etkilediği ve kişi iş uyumunun psikolojik sahiplenmeye etkisinde resonant liderliğin kısmi aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan farklılık analizleri sonucunda erkek özel güvenlik çalışanlarının kadın özel güvenlik çalışanlarına ve şeflerin personellere göre yöneticilerin resonant davranışlarına daha hassas oldukları görülmüştür. Tartışma – Çalışanların işleri ile uyum düzeyleri arttıkça daha verimli olacaklar ve örgütsel hedeflere daha kolay ulaşılmasını sağlayacaklardır. Örgütsel hedef ve amaçlara ulaşıldıkça çalışanlar daha çok örgütlerine ve işlerine karşı psikolojik sahiplenme hissedeceklerini ve bu psikolojik sahiplenmede duygusal zekâlarını örgütün performansı için kullanan ve çalışanların ellerinden gelenin en iyisini yapabilmelerini sağlayacak uygun ortamı yaratmaya çalışan resonant liderlini bu süreçte önemli rol oynayabileceğini söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Moç, T. (2023). Kişi İş Uyumunun Psikolojik Sahiplenmeye Etkisinde Resonant Liderliğin Rolü: Iğdır İli Özel Güvenlik Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2964–2977. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1760

Sayı

Bölüm

Makaleler