Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Gelir Eşitsizliği ve Yolsuzluk Algısı İlişkiselliği

Yazarlar

  • Gökçe Sinem Erbuğa Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir, Türkiye
  • Ayşegül Gürsoy Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1763

Anahtar Kelimeler:

Yolsuzluk- Yolsuzluk Algı Endeksi

Özet

Amaç – Yolsuzluk fiili gerçekleştirene bir kazanç getiriyor olsa da toplumlar açısından değerlendirildiğinde finansal sistemlerin çöküşüne kadar çok önemli sonuçlara neden olmaktadır. Yolsuzluğun artmasının ekonomik sonuçlarının yanı sıra sosyal ve çevresel sonuçları da bulunmaktadır. Dolayısıyla, yolsuzluk, gelir eşitsizliği ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisini göz ardı etmemiz mümkün olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yolsuzluk ve gelir eşitsizliği kavramları ve aralarındaki ilişki hakkında detaylı bilgi vermek ve bunun yanı sıra; E-7 ülkelerinde gelir eşitsizliği ve yolsuzluk arasında olası bir ilişkiselliği ortaya koymaktır. Yöntem – Gelir eşitsizliği ile yolsuzluk arasındaki ilişkiselliği nedensellik tabanında ölçmeye ve değerlendirmeye çalışan bu çalışmada, E-7 ülkelerine dair yolsuzluk ve gelir eşitsizliği verileri Dünya Bankası ve Transparency International’ın resmî sitelerinden elde edilmiştir. Yolsuzluğu ölçmek amacıyla, yolsuzluk algısı endeksi (CPI); gelir eşitsizliğini ölçebilmek içinse Gini Katsayısından yararlanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada 2012-2022 yılları arasındaki CPI ve Gini katsayısı değerleri çalışma kapsamında ele alınmıştır. CPI ile Gini katsayısı arasında herhangi bir nedenselliğin varlığını ortaya çıkarabilmek için Stata /BE 18.0 paket programında Granger Nedensellik Testi yürütülmüştür. Bulgular – Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre E-7 ülkelerinde 2012-2022 yılları arasında gelir eşitsizliği ile yolsuzluk algısı arasında herhangi bir nedenselliğe ulaşılamamıştır. Tartışma – Yapılan bu çalışmada, algılanan yolsuzluğun gelir eşitsizliği üzerindeki olası etkileri E-7 ülkeleri kapsamında tartışılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için yolsuzluğun ve gelir eşitsizliğinin azaltılması gerektiği ve gelir eşitsizliği ile yolsuzluk arasında çoğunlukla nedenselliğin olduğu literatür dahilinde savunulsa da söz konusu yıllar içerisinde E-7 ülkelerinde belirlenen değişkenler arasında herhangi bir nedenselliğe ulaşılamamıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Erbuğa, G. S., & Gürsoy, A. (2023). Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Gelir Eşitsizliği ve Yolsuzluk Algısı İlişkiselliği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 3011–3028. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1763

Sayı

Bölüm

Makaleler