Enerji Muhasebesi Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemi Aracılığıyla İncelenmesi

Yazarlar

  • Demet Ever Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Osmaniye, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1794

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe- Enerji Muhasebesi

Özet

Amaç – Enerji, gerek sosyal gerek ekonomik kalkınma için önemli bir unsurudur. Öyle ki birçok ülke ve işletmeler için enerji kullanımına yönelik bilgilerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda son yıllarda muhasebe alanında yeni bir yaklaşım olarak “ Enerji Muhasebesi” ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda bu çalışma ile enerji muhasebesi alanındaki bilimsel araştırmaları bibliyometrik analiz yöntemi incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın temel amacı; sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan önem arz eden ene rji konusunu muhasebe bilgi sistemi kapsamında ele alarak, enerji muhasebesi kavramına dikkat çekmektir. Böylelikle literatürde yapılan çalışmalardan hareketle enerji muhasebesine yönelik çalışmaların bibliyometrik göstergeler aracılığı ile geniş bir persp ektiften ortaya konulması hedeflenmektedir. Yöntem – Çalışmada, enerji muhasebesi alanında yapılan çalışmalar nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz yöntemi ile Web of Science (WoS) veri tabanı esas alınarak incelenmiştir. Çalışmada bibliyometrik veriler elde etmek amacıyla çalışmalar, konu (top ic) ve “and” seçeneği kullanılarak anahtar kelimelerde “enerji muhasebesi” olarak analize tabi tutulmuştur. Yapılan araştırma sonucunda 340 çalışmaya ulaşılmış olup, 1980 1980-2023 yılları baz alınmıştır. Bulgular – Enerji muhasebesi alanında yapılan 340 çalışmanın en çok 2019 yılında yapıldığı tespit edilerek, çalışma sayılarında yıllar itibariyle dalgalı bir seyir halinde artış yaşandığı gözlemlenmiştir. Çalışmaların büyük bir çoğunluğu makalelerden oluşmakta iken, en çok çalışma “Elsevier” yayınevine aittir. Çalışmalar çok çeşitli sayıda ülkelerde yapılmış olup, dünyada enerjiyi en çok tüketen ülkelerde bu çalışmanın yapılması dikkat çekmiştir. Öyle ki söz konusu bu çalışmaların büyük çoğunluğu “İngilizce İngilizce” dilinde yayımlanmıştır. Ayrıca çeşitli dillerde de çalışmalar mevcuttur. Enerji Muhasebesi alanında yapılan çalışmaların büyük bir kısmı ise mühendislik bilimlerini kapsamaktadır. Tartışma – Yapılan araştırma sonucunda farklı dillerde ve çok çeşitli sayıda ülkelerde enerji muhasebesi alanında yapılan çalışmalara ulaşılmıştır. Araştırma alanlarına bakıldığında ise enerji muhasebesinin çok çeşitli sayıda disiplinleri kapsadığı görülmüştür. Sosya l bilimlerde 14 çalışma ile en çok “işletme ekonomisi” alanında yapılan çalışmalara rastlanmasına rağmen, muhasebe alanında yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlı sayıdadır.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Ever, D. (2024). Enerji Muhasebesi Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemi Aracılığıyla İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 346–357. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1794

Sayı

Bölüm

Makaleler