Farklı Kişilik Tiplerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Açısından Değerlendirilmesi: A Tipi ve B Tipi Kişilik Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Feyruz Can Kastamonu Üniversitesi, Araç Rafet Vergili MYO, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, Kastamonu, Türkiye
  • Hilal Öztay Çağan Kastamonu Üniversitesi, Araç Rafet Vergili MYO, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, Kastamonu, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1800

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir tüketim davranışı- Kişilik

Özet

Amaç – Çevresel, sosyal ve ekonomik bozulmanın engellenebilmesi için sürdürülebilirlik üzerine düşünmek pek çok araştırmacının ortak amacı haline gelmiştir. Bireylerin tüketim eylemlerinde sürdürülebilir şekilde davranmasına neden olan öncüllerin belirlenmesi de pazarlama alanında çalışanlar için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışma ile tüketicilerin sürdürülebilir davranışı sergilemelerinde kişilik tiplerinin önemli bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem – Niceliksel yöntem benimsenerek yürütülen çalışmayla katılımcıların A tipi ve B tipi kişilik tiplerinden hangi kategoriye girdiği tespit edilmiştir. Bu amaçla kişilik envanteri ve sürdürülebilir tüketim davranışı ölçekleri kullanılarak anket tekniği ile veri toplanmıştır. Sonrasında farklı kişilik tipleri sergileyen tüketicilerin sürdürülebilir tüketim davranışı boyutları açısından farklılaşma durumlarının değerlendirilebilmesi için SPSS program ile hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre enerji tasarrufu, atık azaltma ve yakıt tasarrufu boyutlarının A ve B kişilik tiplerini sergileyen bireylerde farklı olduğu, duyarlı gıda tercihi davranışı açısından ise farklı kişilik tipine sahip olmanın anlamlı bir farklılık yaratmadığı sonuçları elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre A tipi bireyler çok yüksek düzeyde enerji tasarrufu, yüksek düzeyde ise atık azaltma, duyarlı gıda tercihi ve yakıt tasarrufu davranışları sergilerken, B tipi bireyler yüksek düzeyde enerji tasarrufu ve duyarlı gıda tercihi, orta düzeyde ise atık azaltma ve yakıt tasarrufu davranışı sergilemektedir Tartışma – Çalışma ile farklı şekillerde bireylerin davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini etkileyen kişiliğin, gündelik yaşam pratiklerinin önemli bir parçası olan tüketim eylemlerinde sürdürülebilirliğe dair etkisi ortaya konularak literature katkı sağlanmıştır. Bireysel farklılıkların öneminin vurgulandığı bu çalışmada pazar bölümlendirme ve pazarlama iletişimi konularında fayda sağlayacağına dair öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

28-03-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Can, F., & Öztay Çağan, H. (2024). Farklı Kişilik Tiplerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Açısından Değerlendirilmesi: A Tipi ve B Tipi Kişilik Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), 423–436. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1800

Sayı

Bölüm

Makaleler