Örgütsel Ağ Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Yazarlar

  • Murat Adalı İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
  • Murat Başal İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
  • Ekrem Süzen İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1830

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Ağ- Ölçek

Özet

Amaç – Ticari hayattaki bir firmada ortak hedefler doğrultusunda ve bu ortak düzen içinde faaliyetini gerçekleştiren işletmelerin gerek kendi içindeki düzende gerekse diğer benzer kuruluşlarla etkileşimi neticesinde oluşan örgütsel ağ önemini arttırmaktadır. Örgütün bu iletişimsel sürecinin analizinin yapılmasında işletme yönetimi açısından gerekli olmaktadır.Bu çalışma ile örgütsel Ağ Ölçeğine yönelik Otuz Beş (35) soruluk ölçek oluşturmak adına Hilde van Baal, tarafından 2014 yılında Hollanda’daki Tilburg Üniversitesinde hazırlamış olduğu “Sektöründeki örgütler arası ağlar, Ağ özelliklerinin konfigürasyonlarının ağ etkinliği üzerindeki rolü” isimli tez çalışmasındaki Elli Yedi (57) soruluk ölçek maddelerinden alınarak Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır. Yöntem – Ölçeğin Türkçe formu ilk olarak 122 kişilik bir ön test çalışması yapılmıştır. Bu süreç öncesinde dik uygunluğu açısından çevirileri yapılmıştır. Ölçekte Crombah Alfa α= 0.984 şeklinde sonuçlanmıştır. Ölçekle ilgili olarak farklı şekillerin durumu test edilmiş ve ölçek ilgili olarak tek boyutun bulunduğu saptanmıştır. Bulgular – Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçümüyle ilgli değer 0,953şeklinde çıkmıştır. Faktör analiz sonucuna yönelik uygulanan “Barlett” testindeki değer 4986,801 (p=0,000) şeklinde görülmüştür. Güvenirlik durumu açısından Crombah Alfa sonucu α= 0,984 olmasıyla ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu görülmüştür. Ölçeğin Öz Değer sonucu 22,811şeklinde elde edilmiştir. Ölçeğin geneline yönelik olarak yapılan toplam varyans durumu ise % 65,175 değerinde bir sonuç ortaya çıkmıştır. Ölçeğin tüm maddelerinin istatistiki yönden anlamlı olduğu bulunmuştur. Tartışma – Yapı geçerliliğine yönelik yapılan DFA ve AFA yöntemleriyle anketin uyarlama sürecinin son haline ulaşılarak ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu sonucu elde edilmiştir. Tüm bunlar soncunda ölçeğin istenilen ölçüm aracı olarak Türkiye’de gerçekleştirilecek olan anket çalışmalarında kullanılabilecek bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Adalı, M., Başal, M., & Süzen, E. (2024). Örgütsel Ağ Ölçeği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 869–884. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1830

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri