Sosyal Ağların Örgütsel Sapma Davranışı Üzerinde Olumsuz Duygu Durumunun Etkisi: Afyonkarahisar Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Emine Ağtaş Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, Türkiye.
  • Hasan Hüseyin Soybalı Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Afyon, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1852

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Ağ Kuramı- Örgütsel Sapma Davranışı

Özet

Amaç - Çalışanlar örgüt içinde farklı nedenlerle kendi sosyal ağlarını oluşturmaktadırlar. Bu ağlar çalışanların motivasyonlarını ve performanslarını olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip olduğu gibi, dışlanan çalışanlara ve örgüt için zararlı olabilecek davr anışlara yol açma potansiyeline de sahip olabilir. Belli bir gruba dahil olamayan kişilerin olumsuz duygu durumuna gireceği ve bu durumun da örgütsel sapma davranışını kaçınılmaz kılacağı düşünülmüştür. Buradan hareketle; bireylerin iş yerindeki sos yal ağ nedenleri, ağın dışında kaldıklarındaki duygu durumları ve bu sosyal ağlardaki ilişkilerin işe nasıl yansıdığını araştırmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yöntem - Bu amaç doğrultusunda amaçlı ve kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde tümevarımsal analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular - Elde edilen analizler sonucunda, katılımcıların sosyo sosyo-kültürel özelliklerinin (yaş, medeni durum, eğitim durumu ve aylık gelir) sosyal ağ kurma ve örgütsel sapma davranışlarında farklılıklara sebep olduğu ve ağın dışında kalan bireyin gösterdiği sapma dav ranışında özellikle olumsuz duygu durumunun etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ek olarak katılımcıların sapma davranışları sırasıyla; politik davranışla ilgili sapma sapma, üretim ile ilgili sapma sapma, mülkiyetle ilgili sapma, kişisel sal dırganlık davranışında sapma da görülmüştür. Tartışma – Sosyal ağların örgütsel sapma üzerindeki etkisinde olumsuz duygu durumu önemli rol oynamaktadır. Otel yöneticileri ağın dışında kalan iş görenlerin duygu durumlarını anlamalı ve örgüt içinde duygu ve davranış bozukluklarına sebep olabilecek her türlü ilet işim şekline, yönetici davranışlarına ve yönetsel süreçlere özellikle dikkat etmeli ve çözüm önerileri geliştirmelidir. Çalışanların olumsuz duyguları fark edildiğinde ve gerekli tedbirler alındığında, çalışan sapma davranışının önüne geçilmiş olunacaktır.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Ağtaş, E., & Soybalı, H. H. (2024). Sosyal Ağların Örgütsel Sapma Davranışı Üzerinde Olumsuz Duygu Durumunun Etkisi: Afyonkarahisar Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 1226–1252. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1852

Sayı

Bölüm

Makaleler