Psikolojik Sermayenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü

Yazarlar

  • Haluk Erdem Kara Harp Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Tatvan, Bitlis, Türkiye
  • Yunus Gökmen Kara Harp Okulu Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Isparta, Türkiye
  • Ufuk Türen Kara Harp Okulu Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Erzincan, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/xxxxx

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik sermaye- örgütsel özdeşleşme- algılanan örgütsel destek- kamu çalışanları

Özet

Günümüzde işgörenlerin örgütlerine olan sadakatleri gittikçe azalmakta ve bu da dolaylı ve direkt olarak olumlu örgütsel davranış boyutlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan bu çalışmada psikolojik sermayenin örgütsel özdeşleşme üzerine olan etkisi ve bu süreçte algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Bitlis İlinde bulunan kamu çalışanlarının (n=478) katılımıyla toplanan veri üzerinde yapılan analizler (keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi) neticesinde psikolojik sermayenin, algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin, psikolojik sermaye ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü üstlendiği üç aşamalı regresyon analizi ve Sobel Testi kullanılarak belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Erdem, H., Gökmen, Y., & Türen, U. (2021). Psikolojik Sermayenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 38–62. https://doi.org/10.20491/xxxxx

Sayı

Bölüm

Makaleler