Mesleki Özdeşleşme ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Memduh Begenirbaş MSÜ Kara Harp Okulu, Savunma Araştırmaları Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Yunus Gökmen MSÜ Kara Harp Okulu, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Rukiye Can Yalçın MSÜ Kara Harp Okulu, Savunma Araştırmaları Bölümü, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1188

Anahtar Kelimeler:

Mesleki özdeşleşme- Psikolojik sahiplenme- İş biçimlendirme

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı mesleki özdeşleşme ve psikolojik sahiplenme düzeyinin çalışanların iş biçimlendirme davranışlarındaki etkisini ortaya koymaktır.

Yöntem – Araştırmamızın evreni Türkiye’deki hizmet sektörü çalışanları, örneklemini ise Ankara’da görev yapan güvenlik, eğitim, sağlık, finans gibi hizmet alanlarında çalışanlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Ankara’da görev yapan hizmet sektörü çalışanlarından elden ve elektronik ortamda doldurulan anket formlarından 442 katılımcıya ait veriler analiz edilmiştir. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkilerini belirlemek için korelâsyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiş, değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması için ise yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır.

Bulgular – Hizmet sektörü çalışanlarını mesleki özdeşleşme düzeyinin iş biçimlendirme davranışlarını anlamlı ve pozitif şekilde etkilediği görülmüştür. Benzer şekilde yine işlerini psikolojik olarak sahiplenen çalışanların daha çok iş biçimlendirme davranışları sergiledikleri sonucuna varılmıştır.

Tartışma – Bu çalışma mesleki özdeşleşme ve psikolojik sahiplenme düzeylerinin iş biçimlendirme davranışlarına etkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Yazında hizmet sektörü çalışanları açısından söz konusu değişkenlerin ikili ilişkilerini ele alan çalışmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmüş, üç değişkeni birlikte inceleyen bir çalışmaya ise rastlanamamıştır. Bu bağlamda çalışma sonuçlarının hem yazın hem de uygulayıcılar açısından olduğu değerlendirilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Begenirbaş, M., Gökmen, Y., & Can Yalçın, R. (2021). Mesleki Özdeşleşme ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1127–1143. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1188

Sayı

Bölüm

Makaleler