Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama

Yazarlar

  • Suphi Aslanoğlu Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kırıkkale, Türkiye
  • Selda Korga Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kırıkkale, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kredi Kartı Kullanımı- Kompulsif Satın Alma- Tüketici

Özet

Nakit kullanılmadan, kredi kartı ile yapılan alışveriş bilinçsiz bir tüketim eğilimi oluşmasına ve tüketicinin gelirinin üzerinde harcama yapmasına neden olmaktadır. Kompulsif satın alma, olumsuz olaylara veya duygulara tepki olarak ortaya çıkan ve tekrar eden satın alma eylemi olarak tanımlanmaktadır. Gereksiz ve aşırı harcamaya yol açan bir alışveriş bağımlılığıdır. Bu çalışma, Kırıkkale’de yaşayan tüketicilerin kredi kartına ve kullanımına yönelik tutumlarını incelemeyi ve bu tutumların tüketicilerin kompulsif satın alma davranışı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Kırıkkale’ de yaşayan ve herhangi bir bankanın kredi kartına sahip olan 18 yaş üstü tüketicilere anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen verilere Bağımsız Örneklem t Testleri, Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) ve Regresyon Analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler ile kredi kartı kullanımı ve tüketicinin kredi kartına olan tutumunun kompulsif satın alma davranışını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aslanoğlu, S., & Korga, S. (2021). Kredi Kartı Kullanımı ve Kompulsif Satın Alma: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(1), 148–165. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/378

Sayı

Bölüm

Makaleler