Teknolojinin Kabulü ve Kullanımı Faktörlerinin Tüketicilerin Mobil Reklam Kullanma Niyetleri Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Asude Yasemin Zengin Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Aksaray, Türkiye
  • Cihan Özkil T.Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Ticari Pazarlama Yöneticisi Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Mobil Reklam- Teknolojinin Kabulü ve Kullanımının Birleştirilmiş Teorisi- Teknoloji Kabul Teorisi

Özet

Hızla gelişen teknoloji doğrultusunda işletmelerin pazarlama stratejileri de bu gelişmeden etkilenmiştir. Özellikle mobil araçların tüketicilerin günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olması dolayısıyla mobil araçlar üzerinden tüketicilere ulaşmak işletmeler için kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Öte yandan teknolojinin gelişmesiyle araştırmacılar, tüketicilerin teknoloji temelli araçlara yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla teknolojinin kabulü ve kullanımı teorileri üzerinde yoğunlukla durmaktadır. Bu çalışmada teknolojinin kabulü ve kullanımının birleştirilmiş teorisi (TKKBT) esas alınmaktadır. Araştırmanın temel amacı tüketicilerin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde teknoloji kabul ve kullanımına ilişkin faktörlerin etkisini ortaya koymaktır. Bu temel amaca ulaşabilmek amacıyla hazırlanan anket 309 tüketiciye uygulanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, algılanan eğlencenin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde en güçlü etkiye sahip olan TKKBT boyutu olduğunu ortaya koymaktadır. Mobil reklam kullanma niyeti üzerinde kişisel yenilikçilik, performans beklentisi ve kolaylaştırıcı koşulların doğrudan etkisi tespit edilememiştir. Çaba beklentisinin ve mobil becerikliliğin performans beklentisi üzerinde doğrudan etkisi olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Zengin, A. Y., & Özkil, C. (2021). Teknolojinin Kabulü ve Kullanımı Faktörlerinin Tüketicilerin Mobil Reklam Kullanma Niyetleri Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 551–570. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/486

Sayı

Bölüm

Makaleler