Zaman Tercihi, Hazzın Ertelenmesi ve Bireysel Emeklilik Kararları

Yazarlar

  • Cüneyt Can İşcan İstanbul Bilgi Üniversitesi Eyüp, İstanbul, Türkiye
  • Aslı Elif Aydın İstanbul Bilgi Üniversitesi Eyüp, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Bireysel emeklilik- Zaman Tercihi- Hazzın Ertelenmesi- Türkiye

Özet

Bu çalışmanın amacı, bireylerin zaman tercihlerinin ve hazzı erteleme becerilerinin bireysel emeklilik planlarına katılma eğilimlerine nasıl etki ettiklerini incelemektir. Zaman tercihinin ele alındığı çalışmada gelecek zaman odaklı olan bireylerin bireysel emeklilik planına dâhil olma ihtimalinin arttığı görülmüştür. Ayrıca medeni hal ile bireysel emeklilik planına sahip olma arasında sınırda anlamlılık düzeyinde bir ilişki saptanmıştır. Bireylerin hazzı erteleme becerilerinin incelendiğinde ise çocukken para biriktirme ile yetişkinlikte harcanabilir bir gelir elde edinilince biriktirme arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak çocukluklarında birikim yapan ve yapamayan katılımcıların bireysel emeklilik sistemine dair yaklaşımlarında kayda değer bir fark bulunamamıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

İşcan, C. C., & Aydın, A. E. (2021). Zaman Tercihi, Hazzın Ertelenmesi ve Bireysel Emeklilik Kararları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 443–458. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/688

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri