Markalaşma Çalışmaları: Türkiye'de Kahve Zinciri Olan Bir Kobi’nin İncelenmesi

Yazarlar

  • Gökhan Akalan Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, İzmir, Türkiye
  • Bora Göktaş Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bayburt, Türkiye
  • İnci Erdoğan Tarakçı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler MYO, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Marka- Markalaşma- Tüketici Tutumları- Kobi

Özet

Amaç – Ülkemizdeki ekonomik büyüme ve kızgın rekabetle birlikte, KOBİ’lerin sadece mal ve hizmet üretip pazara sunması, varlıklarını devam ettirebilmeleri için yeterli olmamaktadır. Küreselleşme ve müşteri beklentilerindeki değişmelere bağlı olarak pazar koşulları da sürekli değişmektedir. Tüketici beklentilerindeki değişme ve güçlü rekabet nedeniyle KOBİ’lerin mevcudiyetine devam etmeleri ürünlerine marka değeri ve güçlü bir marka imajı yaratmalarını gerektirmektedir. Marka, kısaca bir malın ve hizmetin kaynağını, kalitesini, diğer ürünlerden farkını ve faydasını tüketicilere logo, isim ve sembol vasıtasıyla aktaran araçtır. İşletmelerin çalışmaları ve verdikleri mesajların müşteri tarafından algılanması ise marka imajını oluşturmaktadır. Çalışma hizmet sektöründe faaliyet yürüten KOBİ’lerin markalaşma çalışmalarındaki başarısını görebilmek amacıyla yapılmıştır ve örnek işletme olarak “Kahve Diyarı” markası seçilmiştir. Yöntem – Araştırma yöntemi olarak derinlemesine mülakat ve kolayda örneklem yöntemi ile anket çalışması yapılmış ve 305 katılımcının görüşü sınamaya alınmıştır. Bulgular – Kahve Diyarı markası kısa sürede büyümenin etkisiyle kahve endüstrisinde önemli bir aktör olmuştur. Diğer taraftan da, çıkan sonuçlar eşliğinde Kahve Diyarı markasının markalaşma çalışmaları sonucunda yarattığı marka imajının güçlü ve zayıf yönleri olduğu da saptanmıştır. Tartışma – Katılımcıların marka konusundaki düşünceleri az bir farkla da olsa marka lehindir. Bulgular kısmındaki bu saptamalardan dolayı da markanın kısmen başarılı olduğu sonucuna varılmıştır ve bu konuda markaya öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akalan, G., Göktaş, B., & Erdoğan Tarakçı, İnci. (2021). Markalaşma Çalışmaları: Türkiye’de Kahve Zinciri Olan Bir Kobi’nin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(2), 787–805. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/796

Sayı

Bölüm

Makaleler