Öz Yeterliliğin Yaratici Kişilik Üzerine Etkisinde, Psikolojik Güçlendirmenin Aracilik Rolü: İstanbul’daki 4-5 Yildizli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştirma

Yazarlar

  • Serdar Çöp İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
  • Murat Topçu İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Turizm- Yaratıcılık- Öz yeterlilik

Özet

Amaç – Yaratıcı kişiliğe sahip insanlar, psikolojik yapıları, kendilerine olan öz güvenleri ve iş yapma biçimleri ile farklılaşmaktadırlar. Bazı durumlarda farklılaşmalar, klasik yönetim anlayışı ile çatışma içerisine girebilmekte hatta çatışma, yaratıcı kişiliği yok edebilmektedir. Yöneticilerin bazen yaratıcılığı korumak ve geliştirmek için farklı yönetim stilleri ve psikolojik davranışlar sergilemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda çalışma, literatürde sorunun çözümüne katkıda bulunmak, turizm yöneticilerine yol göstermek ve çalışanların yaratıcı kişilik özelliklerinin oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, öncelikle öz yeterlilik ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünü incelemeyi hedeflemektedir. Yöntem – Araştırma Turizm Bakanlığı’na kayıtlı, İstanbul ilinde faaliyette bulunan 4-5 yıldızlı otel işletmesinde çalışanların istatistiklerine göre uygulanan anket vasıtasıyla yapılmıştır. Sosyal medya üzerinden ve basılı olarak ulaştırılan anketler arasından yapılan inceleme sonucunda 308 adet anket değerlendirme için uygun bulunmuştur. Veriler SPSS programında katılımcıların öz yeterlilik, psikolojik güçlendirme ve yaratıcılık algısı ile bireysel özellikleri arasındaki farklılığı ortaya çıkartmak için “Anova”, “T-testi”, farklılaşmanın hangi grup arasında olduğunu tespit için “Tukey” testi yapılmıştır. Bulgular – Öz yeterlilik ve yaratıcılık arasında psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünün tespitine yönelik yapılan “Hiyerarşik Regresyon Analizi” sonucuna göre model, psikolojik güçlendirmenin aracılık rolünü doğrulamıştır. Tartışma – Turizm sektörü her geçen yıl artarak devam eden iletişim ve ulaşım teknolojilerinin ortaya çıkarttığı yenilikler ile yüzleşmektedir. Günümüzde ortaya çıkan yenilikler, sektörün geleneksel turizmden teknolojik turizme doğru evrilmesini sağlamıştır. Teknolojik turizme geçebilmek ve gelişimi sürdürebilmek ancak yaratıcı insan kaynakları ile mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda turizm sektöründe yöneticilerin çalışanlarını psikolojik olarak güçlendirilmesi onların yaratıcılığının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çöp, S., & Topçu, M. (2021). Öz Yeterliliğin Yaratici Kişilik Üzerine Etkisinde, Psikolojik Güçlendirmenin Aracilik Rolü: İstanbul’daki 4-5 Yildizli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştirma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 2354–2370. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/908

Sayı

Bölüm

Makaleler