Mütevazı Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Mütevazı Liderliğin Seslilik Davranışına Etkisi: Kuşak Farklılığının Düzenleyici Rolü

Yazarlar

  • Gökhan Kerse Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Karaman, Türkiye
  • Daimi Koçak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu, Erzincan, Türkiye
  • Şefik Özdemir Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aksaray, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Mütevazı liderlik- Ölçek uyarlama- Seslilik davranışı

Özet

Amaç – Bu araştırmanın amacı Owens ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen mütevazı liderlik ölçeğini Türkçe’ye uyarlamaktır. Bunun yanı sıra çalışmada mütevazı liderliğin seslilik davranışı üzerindeki etkisi ve bu etkinin kuşak farklılığına göre değişip değişmediği incelenmiştir. Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve iki farklı örneklemden anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Akademisyenlerden oluşan birinci örneklem (n = 166) ölçeğin uyarlaması için, kamu çalışanlarından oluşan ikinci örneklem (n = 196) ise araştırma hipotezlerinin testi için kullanılmıştır. Birinci örneklemden elde edilen verilerin yapısal geçerliliğini tespit etmek için keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlik analizi ve bağımsız t testi yapılmıştır. İkinci örneklemden elde edilen verilerin test edilmesi için regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular – Yapılan analizlerde mütevazı liderlik ölçeğinin tek faktörlü orijinal yapısının desteklendiği görülmüştür. Bununla birlikte mütevazı liderlik algısının seslilik davranışını pozitif yönde etkilediği ve bu etkinin X kuşağı çalışanlarda Y kuşağı çalışanlara göre daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırmada elde edilen tüm bulgular mütevazı liderlik ölçeğinin Türkiye’deki araştırmalarda kullanılabileceğini göstermiştir. Buna ek olarak örgütlerde mütevazı liderlik tarzının önemli olduğu, zira bu liderlik tarzının sergilenmesiyle seslilik davranışının arttığı ve bu durumun her iki kuşak için geçerli olmakla birlikte, X kuşağında daha belirgin olduğu görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kerse, G., Koçak, D., & Özdemir, Şefik. (2021). Mütevazı Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Mütevazı Liderliğin Seslilik Davranışına Etkisi: Kuşak Farklılığının Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1769–1787. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1114

Sayı

Bölüm

Makaleler