Yeşil Dönüştürücü Liderlik, Yeşil İçsel Motivasyon ve Çalışanın Yeşil Davranışı: Ölçek Uyarlama ve İlişki Tespiti

Yazarlar

  • Gökhan Kerse Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Karaman, Türkiye
  • Şeref Maden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Karaman, Türkiye
  • Evrim Tartan Selçuk Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1216

Anahtar Kelimeler:

Yeşil dönüştürücü liderlik- Yeşil içsel motivasyon- Çalışanın yeşil davranışı (roliçi)

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı Türkçe uyarlamaları bulunmayan yeşil dönüştürücü liderlik, yeşil içsel motivasyon ve çalışanın yeşil davranışı (rol içi) ölçeklerini Türkçeye uyarlamaktır. Bunun yanında çalışmada yeşil dönüştürücü liderliğin doğrudan ve dolaylı olarak (yeşil içsel motivasyon vasıtasıyla) çalışanın rol-içi yeşil davranışına etkisi de belirlenmeye çalışılmıştır.

Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri için basit tesadüfiörnekleme yöntemi tercih edilmiş ve iki ayrı örnekleme anket iletilmiştir. Araştırmadaki birinci örneklem (n=143) otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin çalışanlarından; ikinci örneklemise (n=174) tekstil sektöründe faaliyetini sürdüren bir işletmenin çalışanlarından oluşmuştur. Araştırmaverileri SPSS, AMOS ve Process Macro aracılığıyla analiz edilmiştir.

Bulgular – Yapılan analizler sonucunda ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik kriterlerini sağladığı tespitedilmiştir. Bununla birlikte hipotez testlerine ilişkin analizlerde yeşil dönüştürücü liderliğin hemdoğrudan hem de yeşil içsel motivasyon üzerinden dolaylı olarak çalışanın yeşil davranışını pozitifyönde etkilediği saptanmıştır.

Tartışma – Araştırmada kullanılan ölçeklerin Türkiye’de yapılacak olan çalışmalarda kullanılabileceğibelirlenmiştir. Ayrıca çalışanların yeşil davranışlarının artırılmasında yeşil dönüştürücü liderliğin veyeşil içsel motivasyonun önemli değişkenler olduğu gözlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kerse, G., Maden, Şeref, & Tartan Selçuk, E. (2021). Yeşil Dönüştürücü Liderlik, Yeşil İçsel Motivasyon ve Çalışanın Yeşil Davranışı: Ölçek Uyarlama ve İlişki Tespiti. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1574–1591. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1216

Sayı

Bölüm

Makaleler