Antalya’da Yer Alan Konaklama Tesisleri Yöneticilerinin COVID-19 Kapsamında Alınabilecek Tedbirler Üzerine Görüşleri

Yazarlar

  • Yusuf Dündar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara, Türkiye
  • Cemal Ersin Silik Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Burcu Ilgaz Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Antalya, Türkiye.

Anahtar Kelimeler:

COVID-19- Salgın- Konaklama işletmeleri

Özet

Amaç – Korona virüs (COVID-19) olarak tanımlanan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan salgından olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de turizmdir. Özellikle konaklama işletmelerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması, salgına yönelik alınması gereken tedbirlerin önemini arttırmıştır. Bu araştırmanın amacı, Antalya’da yer alan konaklama tesisi yöneticilerinin COVID-19 salgını kapsamında alınabilecek temel tedbirlere yönelik görüşlerini belirlemektir. Yöntem – Belirlenen amaç doğrultusunda, araştırma evrenini Antalya’da bulunan beş yıldızlı konaklama tesislerinin yöneticileri oluşturmaktadır. COVID-19 salgını nedeniyle katılımcılarla yüz yüze görüşme imkanı bulunmadığından görüşmeyi kabul eden 13 otel genel müdürü ile farklı zaman dilimlerinde iletişime geçilerek internet ortamında online görüşme yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, görüşme yaklaşımlarından ise standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde nitel veri analizlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Veriler, MAXQDA programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre konaklama tesislerinde ön büro, yiyecek-içecek ve kat hizmetleri başta olmak üzere tüm operasyonel birimlerde alınması gereken temel tedbirler 4 tema (ön büro hizmetlerine, yeme-içme hizmetlerine, kat hizmetlerine ve diğer hizmetlere yönelik alınabilecek temel tedbirler) ve 43 başlık altında toplanmıştır. Tartışma – Çalışmanın sonucunda elde edilen başlıklar ve içerikler göstermektedir ki otel yönetimleri korona virüs sonrası “yeni normal” olarak adlandırılan dönemde hijyen faaliyetlerine otelin her biriminde oldukça önem vermektedir. Bu durum potansiyel turistlerin otelde konaklamak için güvensizlik algılarının kırılmasına yardımcı olabilecek niteliktedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Dündar, Y., Silik, C. E., & Ilgaz, B. (2021). Antalya’da Yer Alan Konaklama Tesisleri Yöneticilerinin COVID-19 Kapsamında Alınabilecek Tedbirler Üzerine Görüşleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3776–3794. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1247

Sayı

Bölüm

Makaleler