İşletmelerde Stratejik Yönlülük Boyutları ile Hizmet Yenilik Yeteneği ve Pazar Performansı Arasındaki İlişki: Bir Araştırma

Yazarlar

  • Nurhan Papatya Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta, Türkiye
  • Gürcan Papatya Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta, Türkiye
  • Buğra Hamşıoğlu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Burdur, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Stratejik Yönlülük Boyutları- Hizmet Yeniliği- Pazar Performans

Özet

Amaç – Makalenin amacı Antalya ili üretim işletmelerinde stratejik yönlülük boyutları ile hizmet yenilik yeteneği ve pazar performansı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem – Makalede, kullanılan ölçekler şu şekildedir: Müşteri yönlülük ölçeği Despande ve Farley (1998); rakip yönlülük ölçeği Narver ve Slater (1990) ile Olson vd. (2005); maliyet yönlülük ölçeği Olson vd. (2005) ile Homburg vd (1999); hizmet yenilik yeteneği ölçeği Grawe vd. (2009) ve pazar performansı da, Claycomb vd. (1999) ile Jaworski ve Kohli (1993) tarafından yapılan makaleden yararlanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın ana kütlesi Antalya ilinde faaliyet gösteren ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na kayıtlı 879 işletme olarak belirlenmiş; araştırma, katılmayı kabul eden 180 işletme ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere kısmi en küçük kareler yöntemi ve model testi uygulanmış, elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve yorumu yapılmıştır. Bulgular – Stratejik yönlülük boyutları (müşteri yönlülük, rakip yönlülük, maliyet yönlülük), hizmet yenilik yeteneği ve pazar performansı arasında ilişkilerin analizinde; stratejik yönlülük boyutlarının hizmet yenilik yeteneğini doğrudan ve pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca hizmet yenilik yeteneğinin pazar performansını doğrudan ve pozitif yönde etkilediği ve oluşturulan araştırma hipotezleri ve modeli tam olarak doğrulandığı izlenmiştir. Tartışma – Bu araştırmada stratejik yönlülük boyutları, hizmet yenilik yeteneği ve pazar performansı Türkiye ve Antalya ili özelinde ampirik olarak incelemiş ve elde edilen bulgular tartışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Papatya, N., Papatya, G., & Hamşıoğlu, B. (2021). İşletmelerde Stratejik Yönlülük Boyutları ile Hizmet Yenilik Yeteneği ve Pazar Performansı Arasındaki İlişki: Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4051–4064. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1267

Sayı

Bölüm

Makaleler