Liderliğin Etik Boyutu: Etik Liderliğin Otel İşletmelerindeki İşgörenler Tarafından Algılanması

Yazarlar

  • Muharrem Tuna Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Ankara, Türkiye
  • Murat Yeşiltaş Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Burdur, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Etik Liderlik- Otantik Liderlik- Manevi Liderlik- Karizmatik Liderlik- Dönüşümcü Liderlik- Makyavelizm- Otel İşletmeleri

Özet

Günümüzde birçok işletme etik dışı faaliyetlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Örgüt içinde bu tip faaliyetlerin yaygınlaşması genel olarak liderin ahlak anlayışıyla yakından ilişkilidir. Etik lider ise bu anlamda sergilemiş olduğu faaliyetlerle ve yapmış olduğu uygulamalarla örgütlerde olumlu etik anlayışın yaygınlaşmasında veya yaygınlaşmamasında etkilidir. Aynı şekilde gün içerisinde aynı ortamı paylaşan işgörenlerin de liderin sergilemiş olduğu davranışlardan etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu etkileşimin olumlu ya da olumsuz olması ise lider-üye arasındaki değer uyumun bağlıdır. Bu anlamda bir farklılığın olması etik algının farklılaşmasında etkili olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde etik liderliğin demografik özellikler çerçevesinde işgörenler tarafından farklı algılanıp algılanmadığını araştırmaktır. Bu amaçla öncelikle farklı liderlik tarzlarının (Otantik, Manevi, Karizmatik ve Dönüşümcü Liderlik ve Makyavelizm) etik kavramına yaklaşımı ele alınmış, daha sonra etik liderlikten bahsedilmiştir. Araştırma, Türkiye’de faaliyette bulunan beş yıldızlı otel işletmelerindeki 1003 çalışanla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada analiz yöntemi olarak frekans, t testi, Tukey-HSD testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda işletmenin sahiplik yapısı, yaş değişkeni ve işyerinde hizmet süresi ile etik liderlik arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tuna, M., & Yeşiltaş, M. (2021). Liderliğin Etik Boyutu: Etik Liderliğin Otel İşletmelerindeki İşgörenler Tarafından Algılanması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 184–209. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/128

Sayı

Bölüm

Makaleler