Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler ve Kariyerizm İlişkisi

Yazarlar

  • Burcu Üzüm Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kocaeli, Türkiye
  • Leyla Şenol Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Kocaeli, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1202

Anahtar Kelimeler:

Covid-19 Pandemisi- Kariyer Algısı- Kariyerizm

Özet

Amaç – Bu araştırmada çalışma hayatının bir parçasını oluşturan kariyer kavramını olumsuz yönüyle ele alan kariyerizm konusuna odaklanılmıştır. Çalışanların demografik özelliklerinin covid-19 pandemisi kariyer ve kariyerizm algılarında farklılık yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır.

Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli benimsenerek araştırmaya esas olan veriler anket formu ile toplanmıştır. Anket formunda kariyerizm ve covid-19 kariyer algısı ölçeği kullanılmıştır. Örneklemi, Kocaeli ili Başiskele, Kartepe ve İzmit ilçelerinde bir kuruma bağlı, Covid-19 pandemi süreci içerisinde ankete katılmaya gönüllü olan çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada 493 katılımcıdan veri toplanmıştır.

Bulgular – Elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi, güvenirlik analizi, t-testi, manova analizleri uygulanmıştır. Analizlerin kabul edilebilirliği için kabul edilen anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, gelirin covid-19 kariyer algısında, medeni durumun kariyerizm eğiliminde ve covid-19 kariyer algısında farklılık yarattığı tespit edilmiştir.

Tartışma – Covid-19 kariyer algısının kısa vadeli insan kaynakları planlamasına yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Çalışanların kişisel özellik profilinin çıkarılmasını sağlayan demografik değişkenlerin; kariyerizm ve covid-19 kariyer algısında farklılık yaratıp yaratmadığının belirlenmesinin insan kaynakları ve işletme yönetimine katkı sağlayacağı umulmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Üzüm, B., & Şenol, L. (2021). Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler ve Kariyerizm İlişkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1341–1349. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1202

Sayı

Bölüm

Makaleler