Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri

Yazarlar

  • Leyla Şenol Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Kocaeli, Türkiye
  • Burcu Üzüm Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Psikoloji- Dayanıklılık- Yabancılaşma

Özet

Amaç – Bu araştırma ile sağlık kuruluşlarında çalışanların psikolojik dayanıklılık ve yabancılaşma algıları ölçmek amaçlanmıştır. Demografik değişkenler ile psikolojik dayanıklılık ve yabancılaşmaya arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Yöntem – Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini Başiskele ilçesinde yer alan özel sağlık kuruluşları oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi seçiminde kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Örneklemi, ilgili sağlık duruluşlarında çalışan ve anket çalışmasına gönüllü olarak katılan 201 kişi oluşturmaktadır. Bulgular – Psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan kendilik algısı ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bekar katılımcıların kendilik algısının evli katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaş ile yabancılaşmanın alt boyutu olan sosyal izolasyon arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tartışma – Sağlık çalışanlarının işlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için psikolojik dayanıklılıklarının yüksek olması hem bireysel hem kurumsal açıdan olumlu bir durumdur. Bu araştırmada; sağlık sektörü çalışanlarının psikolojik dayanıklılıklarına ve onları izole olmaya iten yabancılaşmaya etki eden faktörler tespit edilmiştir. Ülkemizde sağlık terörünün yaşanmasını azaltacak önlemler alınmasında ilgili faktörler göz önünde bulundurularak gerekli iyileştirmeler yapılabilecektir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Şenol, L., & Üzüm, B. (2021). Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(2), 1092–1102. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/818

Sayı

Bölüm

Makaleler