Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği

Yazarlar

  • Burcu Üzüm Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kocaeli, Türkiye
  • Seher Uçkun Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Performans- değerlendirme- yöntemler- hatalar- işgören tutumları

Özet

İnsan kaynağı, işletmelerde sürdürülebilir rekabeti sağlamada ve stratejiler doğrultusunda hareket etmede çok önemli bir yere sahiptir. İşletme, amaçlarını gerçekleştirirken insan kaynakları fonksiyonlarından, özellikle performans değerlendirmeden yararlanmaktadır. Bu makalenin amacı, performans değerlendirmesinde karşılaşılan sorunlar ile performans değerlendirme hatalarının ne olduğunu ve hangi performans değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığını belirlemektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli İlinde sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Örnek kütleyi araştırmaya gönüllü olarak katılan işletmeler oluşturmuştur. Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada; işletmelerde klasik ve çağdaş performans değerlendirme yöntemlerinin aynı oranda uygulandığı tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Üzüm, B., & Uçkun, S. (2021). Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 254–275. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/570

Sayı

Bölüm

Makaleler