Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Muhasebesi Alanında Bibliyometrik Bir Analiz

Yazarlar

  • Seyhan Çil Koçyiğit Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye
  • Semra Altsoy Avrasya Üniversitesi, SHMYO Optisyenlik Programı, Trabzon, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1204

Anahtar Kelimeler:

Sağlık hizmetleri- Hastaneler- Yönetim muhasebesi

Özet

Amaç – Günümüzde hastaneler, sağlık hizmeti sunmalarıyla birlikte, işletmecilik faaliyetlerinin de gerçekleştiği yerler haline gelmiştir. Bu durum beraberinde yönetim muhasebesinin sağlık kurumlarında daha da mühim hale gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinde yönetim muhasebesi ile ilgili bilimsel çalışmaların sayısal veri açısından incelenerek alanla ilgili bilimsel çalışmaların durumunun gözler önüne serilmesi ve eksiklerin belirlenerek önerilerde bulunulmasıdır.

Yöntem – Çalışmada Web of Science veri tabanında 1975-2020 yılları arasında yayımlanan sağlık hizmetlerinde yönetim muhasebesi ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmalar belirlenirken topic’te “health (sağlık) “management accounting (yönetim muhasebesi)”” ve “hospital (hastane) "management accounting (yönetim muhasebesi)"” ifadesi bulunan çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda 152 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan 35 tanesinin topic’lerinde ortak kelimelerin olmasından dolayı iki grupta da yer aldığı görüldüğünden dolayı bu 35 çalışmaya tek grupta yer verilerek 117 çalışma analize dahil edilmiştir. Çalışma bibliyometrik analiz yöntemiyle yapılmıştır.

Bulgular – Sağlık hizmetlerinde yönetim muhasebesi ile ilgili çalışmalar en çok “Yönetim” bilim dalında, en fazla “2015” yılında, en fazla “Makale” türünde, en fazla “Baran W”, “Colella Wg”, “Macinati Ms” ve “Pilli Sp” adlı yazarların çalışma yaptığı, en fazla çalışma yapılan ülkenin “ABD” olduğu ve en fazla “İngilizce” dilinde çalışma yapıldığı görülmüştür.

Tartışma – Ulaşılan bulgular sonucunda; sağlık hizmetlerinde ve hastanelerde yönetim muhasebesi ile ilgili çalışma sayılarının yetersiz olduğu görülmüş olup, bu nedenle ilgili alanda daha fazla akademik çalışma yapılması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çil Koçyiğit, S., & Altsoy, S. (2021). Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Muhasebesi Alanında Bibliyometrik Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1384–1396. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1204

Sayı

Bölüm

Makaleler