Türkiye’de Medikal Sektörde Yer Alan KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Devlet Desteklerinin Etkisi

Yazarlar

  • Aybüke Yalçın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Ankara, Türkiye.
  • Burak Çetin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1280

Anahtar Kelimeler:

Devlet Destekleri- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler- Yenilik

Özet

Amaç –  Çalışma, Türkiye’de medikal sektörde faaliyet gösteren, medikal ürün üreten küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yenilik (Ar-Ge) ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde devlet desteklerinin etkisini ve devlet desteklerinden ne derece faydalandıklarını ele almayı amaçlamaktadır.

Yöntem –  Çalışmada, Ankara ve İstanbul’da medikal sektörde faaliyet gösteren yedi küçük ve orta ölçekli işletmeye ulaşılmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “çoklu durum analizi” uygulanılarak incelenmiştir. Çalışmanın temel problemine ilişkin detaylı bilgi elde edebilmek için çalışmada verilerin toplanması için işletme yöneticileri/sahipleri ile görüşülerek görüşme yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular –  Yapılan çalışmadan elde edilen verilere dayanarak,  KOBİ’lere sunulan devlet yardımlarına ilişkin genel bir değerlendirme ile önerilerde bulunulmaktadır. Çalışma kapsamında ortaya çıkan önemli sonuçlar, yenilik ve Ar-Ge faaliyetleri için finansal kaynakların önemli olduğu, yenilik ve rekabet üstünlüğü elde etmede kaynakların sınırlı olması, devlet desteklerinin yeterli olmadığı, bürokratik prosedür fazlalığı ve yavaşlık sebebiyle devlet desteklerinden yeterince yararlanamamalarıdır. Devlet desteklerine getirilecek düzenlemeler ve geliştirmeler ile birlikte KOBİ’lerin daha yenilikçi olacakları sonucuna ulaşılmıştır.

Tartışma –  Sonuç olarak, Ar-Ge ve yenilik yapma eğiliminde olan işletmelerin ihtiyaç duydukları kaynaklara erişebilmeleri ve daha yenilikçi olabilmeleri adına devlet destek ve teşviklerinin önemli olduğu ortaya konmuştur.

İndir

Yayınlanmış

28-09-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yalçın, A., & Çetin, B. (2021). Türkiye’de Medikal Sektörde Yer Alan KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Devlet Desteklerinin Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2607–2622. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1280

Sayı

Bölüm

Makaleler