Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi

Yazarlar

  • Burak Çetin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Türkiye
  • Aybüke Yalçın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1645

Anahtar Kelimeler:

Medikal Malzeme- İhracat- İhracat Engelleri

Özet

Amaç – Bu çalışmada pazarlama stratejilerinin yenilik yönelimine etkisinde ihracata engel unsurların aracılık etkisi incelenmektedir. Çalışmanın amacı ihracatçı medikal mal ve hizmet üreten işletmelerin pazarlama stratejilerinin yenilik yönelimine etkisinde ihracata engel unsurların aracılık etkisinin tespit edilmesidir. Yöntem – Bu çalışma aracılık etkisini test etmek için nicel araştırma yöntemlerinden Yapısal Eşitlik Modellemesinin (YEM) kullanılması planlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda çalışmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren medikal mal ve hizmet üreten 98 işletme oluşmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi seçilmiş olup 7´li likert ölçek kullanılmıştır. Çalışma kapsamında analiz edilecek verilerin elde edilmesi için Ankara ilinde bulunan ihracatçı medikal işletmelere anketler dağıtılmış ve 98 anket toplanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılarak kavramsal model şeklinde yansıtılmış ve varyans tabanlı YEM, smart PLS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma amacı kapsamında oluşturulan hipotezler varyans tabalı YEM ve farklılaşma testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular – Çalışma sonucunda pazarlama stratejileri ile işletmenin gerçekleştirdiği yenilik faaliyetlerine doğrudan etkisi olduğu, KOBİ´lerin hedef pazara yönelik pazarlama stratejilerinin ihracata engel olan faktörlere dolaylı etkisine aracılık ettiği görülmektedir. Bunun yanı sıra medikal ürün üreten ve ihraç eden KOBİ´lerin hedef pazar stratejilerinin yenilik yönelimine olumlu ve anlamlı etkisi gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırma sonuçları, medikal mal ve hizmet ihraç eden işletmelerin pazarlama stratejilerinin işletmenin yenilik faaliyetlerinde doğrudan etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca ihracat faaliyetinde bulunan medikal işletmelerin hedef pazar stratejilerinin işletmenin yenilik yönelimine olumlu etkisi olduğu görülmektedir. İşletmelerin hedef pazara yönelik stratejilerinin İhracata engel olan faktörlere dolaylı aracılık ettiği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çetin, B., & Yalçın, A. (2023). Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1206–1222. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1645

Sayı

Bölüm

Makaleler