Örgütsel Değer Farklılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yazarlar

  • Murat Çavdar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Bilecik, Türkiye
  • Dursun Boz İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye
  • Cengiz Duran Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütahya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1635

Anahtar Kelimeler:

Kültür- Değer

Özet

Amaç- Çalışanların değer farklılıklarını bulmak için örgütsel değer farklılıkları ölçeğinin geliştirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yöntem- Araştırma metodolojik bir çalışma olup on safhalı bir model ile yapılmıştır. 1210 çalışandan anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Bulgular- Ölçek, 48 ifade ile 9 faktörlü bir yapıdan oluşmuştur. Cronbach’s Alpha katsayısının 0,88, KMO değerinin 0,93, toplam açıklanan varyansın 54,37 olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda GFI değerinin 0,91, NFI değerinin 0,93, CFI değerinin 0,96, CMIN/DF değerinin 2,54 ve RMSEA değerinin 0,036 olduğu bulunmuştur. Tartışma- Çalışanların örgütteki iş performanslarının arttırılması için onların değer farklılıklarının bilinmesi gerekmektedir. Örgütler için geliştirilen bu ölçek bu anlamda önem taşımaktadır.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çavdar, M., Boz, D., & Duran, C. (2023). Örgütsel Değer Farklılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1047–1069. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1635

Sayı

Bölüm

Makaleler