Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirmesi: Bist’ De İşlem Gören Teknoloji Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Ceren Oral Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, Muğla, Türkiye
  • Mustafa Şenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, Muğla, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1625

Anahtar Kelimeler:

Teknoloji- Teknoloji Şirketleri- Gri İlişkisel Analiz

Özet

Amaç – BİST’de işlem gören teknoloji şirketlerinin 2017-2021 yıllarındaki finansal performanslarının her yıl için ayrı ayrı değerlendirilmesidir. Yöntem – Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile elden edilen veriler kullanılarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan Gri İlişkisel Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle elde edilen değerlere göre BİST’de işlem gören teknoloji şirketlerinin finansal performansları, her yıl için ayrı ayrı sıralanmıştır. Bulgular – Belirtilen yıllara ait, Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile eksiksiz olarak 14 teknoloji şirketinin verilerine ulaşılmıştır. Gri ilişkisel analiz yönteminde ise 10 değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda her yıl için ayrı ayrı finansal performans sıralaması yapılmıştır. Tartışma – Uygulama sonucunda elde edilen veriler göz önünde bulundurulduğunda, belirtilen yıllar dahilinde finansal performans sıralamasının, kendi aralarındaki sıralamalarda yıllara göre değişkenlik gösterse de ilk 4 şirketi, LINK, FONET, LOGO, KRONT şirketleridir. Diğer şirketlerin sıralamaları yıllara göre sürekli farklılık göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

03-07-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Oral, C., & Şenen, M. (2023). Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirmesi: Bist’ De İşlem Gören Teknoloji Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 894–906. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1625

Sayı

Bölüm

Makaleler